2016
2017
LITURGINIAI
METAI

SVARBIAUSIOS IR KILNOJAMOSIOS ŠVENTĖS

AAdventas

Liturginis šventimo pavadinimas I advento sekmadienis

Advento sekmadienis [S/2]

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

Iškilmė (S/3)

AKalėdų laikas

Liturginis šventimo pavadinimas Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimas (Kalėdos)

Iškilmė (S/2)

Liturginis šventimo pavadinimas Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas

Šventė (F/5)

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Mergelė Marija, Dievo Gimdytoja

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Kristaus Apsireiškimas (Trys Karaliai)

Iškilmė (S/2)

Liturginis šventimo pavadinimas Kristaus Krikštas

Šventė (F/5)

AGavėnia

Liturginis šventimo pavadinimas Pelenų trečiadienis (Pelenė)

Tolygi iškilmei [S/2]

Liturginis šventimo pavadinimas Šv. Kazimieras, Lietuvos globėjas

Iškilmė (S/4a)

Liturginis šventimo pavadinimas Šv. Juozapas, Švč. Mergelės Marijos Sužadėtinis

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Viešpaties Apreiškimas Švč. Mergelei Marijai

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Kristaus Kančios (Verbų) sekmadienis

Iškilmė [S/2]

AVelykų laikas

Liturginis šventimo pavadinimas Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimas (Velykos)

Iškilmė (S/1)

Liturginis šventimo pavadinimas Kristaus Žengimas į dangų (Šeštinės)

Iškilmė (S/2)

Liturginis šventimo pavadinimas Šventosios Dvasios Atsiuntimas (Sekminės)

Iškilmė (S/2)

AEilinis laikasE1

Liturginis šventimo pavadinimas Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas

Šventė (F/8f)

Liturginis šventimo pavadinimas Švenčiausioji Trejybė

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės)

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Jėzaus Širdis

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Šv. Jono Krikštytojo Gimimas

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Šv. Petras ir Paulius, apaštalai

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Ėmimas į dangų (Žolinė)

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Mergelės Marijos Gimimas (Šilinė)

Iškilmė (S/4c)

Liturginis šventimo pavadinimas Visi šventieji

Iškilmė (S/3)

Liturginis šventimo pavadinimas Mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės)

Tolygi iškilmei [S/3]

Liturginis šventimo pavadinimas Švč. Mergelė Marija, Gailestingumo Motina

Iškilmė (S/4b)

Liturginis šventimo pavadinimas Kristus, Visatos Valdovas (Kristus Karalius)

Iškilmė (S/3)

 

Metų tema

2017-ieji
ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS MATULIONIO METAI

1990 metais pradėta kanonizacijos byla ir suteiktas Dievo tarno titulas.

2016-12-01 Šventųjų skelbimo kongregacija paskelbia dekretą, pripažįstantį Dievo tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio kankinystę ir atveriantį kelią jo paskelbimui palaimintuoju.

2016-12-02 Lietuvos Vyskupų Konferencija išplatina pranešimą apie arkivyskupo kankinio būsimą paskelbimą palaimintuoju »»

2016-12-24 Lietuvos vyskupai bendrame Kalėdiniame laiške paskelbė 2017-uosius arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais »»

2017-02-15 LVK išplatina pranešimą apie garbingojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio (1873–1962) beatifikacijos iškilmes, kurios vyks 2017 m. birželio 25 d. Vilniuje »»

 

Šaltiniai internete

Kaišiadorių vyskupijos svetainėje »»

Svetainė teofilius.lt »»

Metų tema

Mergelės Marijos apsireiškimų trims piemenėliams Portugalijos mieste Fatimoje šimtmetis
1917 – 2017

2016-11-26 – 2017-11-27

1917 m. gegužės 13-osios vidudienį trys vaikai: brolis ir sesuo – devynerių metų Pranciškus ir septynerių metų Jacinta – taip pat dešimties jų pusseserė Liucija, ganydami avis Fatimos apylinkėse, pamatė moterį spindinčiais rūbais, kuri paragino juos kalbėti Rožinį už taiką ir pasaulio atsivertimą. Vaikams apsireiškusi Švenčiausioji Mergelė paprašė ateiti į tą pačią vietą po mėnesio. Apsireiškimas pasikartojo birželio 13-ąją, po to ir liepos 13-ąją. Rugpjūčio 13-ąją vaikai su Marijas negalėjo kalbėtis, nes buvo sulaikyti vietinės valdžios. Apsireiškimai dar paskartojo rugsėjo 13-ąją ir spalio 13-ąją. Paskutinio apsireiškimo metu Mergelė Marija vaikams pasakė esanti Rožinio Karalienė ir dar kartą paragino karštai melstis už žmonijos atsivertimą.

Su Marijos apsireiškimais susijusios ir vadinamosios trys Fatimos paslaptys. Pirmosios dvi buvo atskleistos anksčiau – Marija Fatimoje piemenėliams kalbėjo apie didžiąsias pasaulio nelaimes, kurių priežastis – nuodėmė. Trečioji paslaptis, kurią popiežius Jonas Paulius II atskiedė 2000 m. dviejų piemenėlių beatifikacijos dieną, kalba apie krikščionių persekiojimus.

* * *

Šventojo Tėvo Pranciškaus sprendimu, visuotinius atlaidus gali gauti visi piligrimai, kurie jubiliejaus proga aplankys Fatimos šventovę, dalyvaudami Mišiose priims Komuniją, melsis Šventojo Tėvo intencijomis bei prašys Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimo.

Negalintys nuvykti į Fatimą, visuotinius atlaidus gali pelnyti kiekvienoje bažnyčioje ir koplyčioje kiekvieno mėnesio nuo gegužės iki spalio 13-ąją dieną. Sergantys ir senatvės slegiami žmonės visuotinius gali pelnyti melsdamiesi namuose

* * *

Lietuvos vyskupai ragina tikinčiuosius dėkoti Dievo Motinai už daugelį amžių trunkančią globą ir prašyti jos užtarimo Lietuvos Bažnyčiai ir valstybei. Rudenį iš Lietuvos į Fatimą nutarta organizuoti nacionalinę piligriminę kelionę (Žr.  LVK posėdis 2017-01-09)

 

Šaltiniai internete

Fatimos šventovės svetainė  »»

lt.radiovaticana.va »»