Apie liturginį katalikų kalendorių

LITURGINIS KALENDORIUS ::

Paskirtosios maldavimų dienos Lietuvoje

(Patikslinta 2019-12-03).


Sausio 1 d. – ŠVČ. M. MARIJOS, DIEVO GIMDYTOJOS, IŠKILMĖ
Pasaulinė taikos diena – Maldos už taiką diena

Sausio 4 d. (nuo 2000-01-15)
Meldžiame Elenai Spirgevičiūtei (1924-09-22 – 1944-01-04) – kankinei pasaulietei, tikėjimo liudytojai, Bažnyčios pripažinimo palaimintąja.

Sausio 13 d.
Laisvės gynėjų diena (LT)

[ II eilinis sekmadienis
Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena (iki 2019 m.) ]

III eilinis sekmadienis
Dievo Žodžio sekmadienis (nuo 2020 m.)

Sausio 18–25 d.
Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis

Vasario 2 d. – Viešpaties Paaukojimo šventė
Dievui pašvęstojo gyvenimo diena (nuo 1993 m.)

Vasario 11 d. – Lurdo Švč. Mergelės Marijos minėjimas
Pasaulinė ligonių diena (nuo 1997 m.)

Vasario 16 d.
Lietuvos Nepriklausomybės diena (LT)

Kovo I sekmadienis
Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienis (LT ir išeivija, patvirtinta LVK 2013-10-25)

Kovo 11 d.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena (LT, nuo 1990)

Kovo 13 d.
Šventojo Tėvo Pranciškaus išrinkimo popiežiumi metines (2013)

Kovo 28 d. (nuo 2006-03-22)
Meldžiame kun. Alfonsui Lipniūnui (1905-03-12 – 1945-03-28) – jaunimo apaštalui, Štuthofo kaliniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

V gavėnios sekmadienis
Maldos už seksualinės prievartos aukas diena (VK nuo 2017 m.; LT)

Verbų sekmadienis arba atskirai nustatoma kas 2–3 metai
Pasaulinė jaunimo diena (VK, LT?)

Panevėžio vyskupijoje: Balandžio 14 d.
Panevėžio vyskupo Lino Vodopjanovo OFM konsekravimo metinės (2012)

II Velykų sekmadienis (Atvelykis)
Dievo gailestingumo sekmadienis – Dievo Gailestingumo šventė (VK nuo 2000?, LT)

IV Velykų sekmadienis
Pasaulinė maldos už pašaukimus diena (VK, LT); savaitė prieš jį – skirta maldai už kunigus ir naujus pašaukimus (LT)

Balandžio 25 d. Šv. Morkaus, evangelisto, šventė
Maldavimų pamaldos prašant Dievą taikos, sveikatos ir derliaus

Paskutinis balandžio sekmadienis
Pasaulinė gyvybės diena (LT nuo 1998 m.?, VK nustatytos datos nėra)

Penktadienis prieš Šeštines (LT) – Sekminių išvakarės
Maldų Šventajai Dvasiai devyndienis

Sekmadienis prieš Sekmines (LT – Šeštinės)
Pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena

III penktadienis po Sekminių – ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES IŠKILMĖ
Pasaulinė maldos už kunigų šventėjimą diena

Gegužė
Pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei 

Gegužės I sekmadienis
Motinos diena (LT)

Birželis
Pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei

Birželio I sekmadienis
Tėvo diena (LT)

Birželio 14 d.
Gedulo ir vilties diena (LT)

Telšių vyskupijoje:  Birželio 21 d.
Telšių vyskupo J. Borutos SJ konsekravimo metinės (1997)

Vilkaviškio ir Šiaulių vyskupijose: Birželio 29 d.
Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos ir Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio konsekravimo metinės (1997)

Liepos 6 d.
Valstybės diena – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo šventė (LT)

Kauno arkivyskupijoje: Rugpjūčio 10 d.
Arkivyskupo Liongino Virbalo SJ konsekravimo metinės (2013)

Rugpjūčio 20 d. (nuo 1990, pal. 2017)
Meldžiame arkivyskupui Teofiliui Matulionui (1873-06-22 – 1962-08-20), kankiniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju (šventuoju).

Rugsėjo 1 d.
Pasaulinė maldos už rūpinimąsi kūrinija diena (nuo 2015 m.)

Vilniaus arkivyskupijoje: Rugsėjo 4 d.
Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo konsekravimo metinės (2010)

Rugsėjo 26 d. (nuo 2000-09-24)
Meldžiame Adelei Dirsytei (1909-04-15 – 1955-09-26), krikščionei pasaulietei, mokytojai, garsiosios maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ sudarytojai,  Bažnyčios pripažinimo palaimintąja.

Paskutinis rugsėjo sekmadienis
Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena (nuo 2019 m.)
Keliautojų ir vairuotojų diena

Spalis
Švč. Mergelės Marijos Rožinio mėnuo

Priešpaskutinis spalio sekmadienis
Misijų sekmadienis – Pasaulinė misijų diena

Lapkričio 8 d. (nuo 1998-09-14)
Meldžiame arkivyskupui Mečislovui Reiniui (1884-02-05 – 1953-11-08), kankiniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju.

Lapkričio 18 d. (nuo 1991 m.)
Meldžiame vyskupui Vincentui Borisevičiui (1887-11-23 –1946-11-18), kankiniui, Bažnyčios pripažinimo palaimintuoju. 

Kaišiadorių vyskupijoje: Lapkričio 23 d.
Vyskupo Jono Ivanausko konsekravimo metinės (2003)

XXXIII eilinis sekmadienis
Pasaulinė vargstančiųjų diena (nuo 2017 m.)