Pagalba ir nuorodos

PAGALBA ir NUORODOS ::

Liturgijos knygos lietuvių kalba

Liturginių knygų ir pagalbinės liturginės literatūros lietuvių kalba, išleistų po Vatikano II Susirinkimo, CHRONOLOGINIS  SĄRAŠAS 

Sąrašą parengė:  Irena Aleksandravičienė, 2016
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

MIŠIOLAI IR MIŠIOLĖLIAI, IŠLEISTI LIETUVOJE

Romos Mišiolas: II Vatikano Susirinkimo nutarimu reformuotas Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas. – Vilnius; Kaunas: Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, 1982–1994

[T.] 1: Pagrindinis Mišiolas. – 1987. – 1168 p.: nat. – Tiražas 2500 egz. (Parengtas pagal Missale Romanum 2-ąjį pavyzdinį leidimą 1975)
[T.] 2: Gedulinis Mišiolas; Missala Parvum: ad usum sacerdotis itinerantis. – 1982. – 295 p.: [2] iliustr. lap. – Tiražas 2500 egz.
[T.] 3: Skaitiniai šventadienių mišioms (ABC). – 1982. – 674, [1] p. – Tiražas 2500 egz.
[T.] 4: Skaitiniai Kalėdų ir Velykų ciklų šiokiadieniams (KV). – 1987. – 375, [1] p. – Tiražas 2500 egz.
[T.] 5: Skaitiniai eilinių šiokiadienių mišioms: neporiniai metai E1. – 1989. – 517 p. – Tiražas 2500 egz.
[T.] 6: Skaitiniai eilinių šiokiadienių mišioms: poriniai metai E2. – 1994. – 534 p. – Tiražas 2500 egz.
[T.] 7: Skaitiniai šventųjų mišioms (Š). – 1988. – 574, [1] p. – Tiražas 2500 egz.
[T.] 9: Skaitiniai gedulinėms mišioms (G). – 1982. – 95 p. – Tiražas 2500 egz.

Gyvoji duona: sekmadienių mišiolėlis / Parengė Palendrių šv. Benedikto vienuoliai. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2004– . – Išleid. duomenys: Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2004; Palendriai (Kelmės r.): Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas, 2005–2009

2005. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2004 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 447, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-619-25-2
2006. – Palendriai: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas,  2005 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 606, [1] p. –  Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-9817-0-9
2007. – Palendriai: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas,  2006 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 639, [1] p. – Tiražas 6000 egz. – ISBN 9955-9817-1-7
A metai. – Palendriai: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas, 2007 (Kaišiadorys: AJS sp.). – 956, [1] p. – Tiražas 6000 egz. – ISBN 978-9955-9817-2-5
B metai. – Palendriai: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas,  2008 (Kaišiadorys: AJS sp.) . – 959, [1] p. – Tiražas 6000 egz. – ISBN 978-9955-9817-4-9
C metai. – Palendriai: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas, 2009 ([Vilnius]: Jungtinės spaudos paslaugos). – 989, [1] p. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-9955-9817-5-6

MIŠIOLAI IR MIŠIOLĖLIAI, IŠLEISTI UŽSIENYJE

Romos katalikų mišiolas = Missale Romanum: paruoštas pagal prel. dr. F. Bartkaus „Būk mums malonus“ mišiolą ir pagal naujausias rubrikas / [spaudai paruošė K. Raudeliūnas]. – Chicago (Ill.): Tėvų jėzuitų leid., 1965 (Chicago: M. Morkūno sp.). – 294, [1] p.: nat. – Nugarėlės antr.: Mišiolas. – Gretut. tekstas lot.

Šv. Mišios lietuviškai / [įž. žodis, p. 3, V. Brizgio]. – Chicago, Ill.: „Draugo“ sp., 1966. – 63 p.: iliustr.

Šv. Mišios lietuviškai / [įž. žodis V. Brizgio]. – [2-oji laida]. – Chicago, Ill.: „Draugo“ sp., 1966. – 63 p.: iliustr.

Romos katalikų mišiolas / paruošė Lietuvių liturginė komisija; [vinjetės Kazio Veselkos]. – Chicago, Ill.: Tėvai jėzuitai, 1967 (So. Boston, Mass.: Lietuvių enciklopedijos sp.). – 1024 p.: iliustr., lent., nat. – Nugarėlės antr.: Mišiolas. (Nereformuoto mišiolo vertimas)1;

Šv. Mišios / Įž str. Šv. mišios lietuviškai Pr. Brazio, p. 1. – Bad Worishofen: [s.n.], 1967. – 70 p. – Gretut. tekstas liet., lot.

Šv. Mišios / [Antanas, Vakarų Europos lietuvių vyskupas]. – [Roma: s.n., 1969]. – 30 p.: iliustr. – Virš. antr. nenurodyta. – Tikrasis parengėjas Antanas Deksnys

Ordo Missae = Mišių eiga: Missale Romanum: ex Decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum / [grafika V. Aleksandravičiaus]. – Roma: Vakarų Europos lietuvių sielovados centras, 1970 (Roma: Saleziečių sp.). – 240, [2] p.: iliustr., nat. – Virš. antr. nenurodyta. – Gretut. tekstas lot., liet.

Prieš Tavo altorių: Šv. Mišios lietuviškai / [paruošė Pr. Dauknys pagal „Mišių eigos“ tekstą, išleistą Vakarų Europos Lietuvių Sielovados Centro Romoje 1970 m.; tekstą tikrino P. Butkus]. – Melbourne: Pr. Vaseris, 1970. – [2], 33 p.

Šv. Mišios: [liturgija pertvarkyta II Vatikano Susirinkime]. – 2-oji laida. – Roma: [s.n.], 1970. – 30, [1] p.: iliustr. – Virš. antr. nenurodyta

Šventoji Savaitė: [Sekmadienių ir daugumos šventadienių Mišių ir Šv. Rašto skaitymai] . – Putnam: Amerikos lietuvių Romos katalikų kunigų vienybė, 1971 (Putnam: Immaculata press). – 104 p.

Šv. Mišios ir Atgailos sakramentas / [tekstą tikrino ir išleido P. Butkus]. – Sydney: P. Butkus, 1977 (Sydney: „Minties“ sp.). – 57 p. – Virš. antr.: Arčiau, o Jėzau, prie Tavęs

Visi dalyvaujame šv. Mišiose: [maldos ir giesmės]. – Chicago, Ill.: Lietuviai jėzuitai, 1978. – 32 p.: 2 iliustr. lap., nat. – (Rankraščio teisėmis)

Romos mišiolas: II Vatikano Susirinkimo nutarimu reformuotas Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas. – Brooklyn (N.Y.): Amerikos lietuvių kunigų vienybė, 1982 (Brooklyn: Franciscan press)

[T.] 1: Sekmadienių ir šventadienių mišios; Parinktos proginės mišios; Gedulinės mišios. – 499 p.: nat. – Dalis teksto lot.
[T.] 3: Skaitiniai sekmadienių ir šventadienių mišioms, parinktoms proginėms mišioms, gedulinėms mišioms. – 339 p.

Prieš Tavo altorių: šv. Mišios lietuviškai / Paruošė P. Vaseris. – 3-ia laida. – Melbourne: [s.n.], 1983 (Kensigton: “Tėviškės aidų” sp.) . – 66 p.: iliustr.

Šiokiadienių mišios: Adventas. Kalėdų laikotarpis. Šventieji: [mišiolėlis]. – [Putnam (Conn.)]: Amerikos lietuvių Romos katalikų kunigų vienybė, 1983. – 144 p. – (Visi Mišių tekstai ir skaitiniai versti Lietuvoje ir patvirtinti Šv. Sakramentų ir Kulto Kongregacijos 1980 m. balandžio 23 d.)

Šiokiadienių mišios: Gavėnios ir Velykų laikotarpio: [mišiolėlis ]. – Putnam (Conn.): Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vienybė, 1984 (Putnam: N. Pr. Švč. Marijos seserys). – 241 p. – (Visi Mišių tekstai ir skaitiniai versti Lietuvoje ir patvirtinti Šv. Sakramentų ir Kulto Kongregacijos 1980 m. balandžio 23 d.)

Didžioji Savaitė: [mišiolėlis]. – Putnam (Conn.): Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vienybė, 1984 (Putnam: N. Pr. Švč. Marijos seserys). – 149 p. – Viršelio antr.: Didžiosios Savaitės mišios. – (Visi Mišių tekstai ir skaitiniai versti Lietuvoje ir patvirtinti Šv. Sakramentų ir Kulto Kongregacijos 1980 m. balandžio 23 d.)

Romos mišiolas: II Vatikano Susirinkimo nutarimu reformuotas Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas: visiems tikintiesiems: Sekmadienių ir svarbesnių švenčių mišios parinktos bendros, proginės ir gedulinės mišios A, B, C ciklų ir parinktų mišių skaitiniai / [giesmes paruošė vysk. P. Baltakio Lietuvių sielovados tarybos Liturginė komisija]. – Putnam: Amerikos lietuvių Romos katalikų kunigų vienybė, 1989 (Toronto: Danaitis Assoc. Inc). – 1198 p.: nat. – Viršelio antr.: Mišiolėlis. – (Mišios ir skaitiniai fotografiniu būdu perspausdinti iš Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinių). – Dalis teksto lot.

Šventos Mišios lietuviškai: [maldos ir giesmių tekstai]. – Chicago (Ill.), [1990?]. – 32 p.

Šv. Mišios: šv. Mišių eiga stovykloms bei įvairiems susibūrimams. – Brooklyn (N.Y.): Lietuvių katalikų sielovada užsienyje, 1995. – 12, [2] p., įsk. virš.: iliustr., nat.

APEIGYNAI, IŠLEISTI LIETUVOJE

Romos katalikų apeigynas Lietuvos vyskupijoms = Collectio rituum ad usum dioecesium Lituaniae iuxta rituale Romanum / [Lietuvos vyskupijų Liturginė komisija]. – Vilnius; Kaunas: Lietuvos Vyskupijų ordinarų kolegija, 1966 (Vilnius: „Vaizdo“ sp.), 2 d. + Priedas. – Viršelio antr.: Romos katalikų apeigynas. – Nugarėlės antr.: Apeigynas

D. 1: Sakramentai ir pašventinimai = Ritus sacramentorum et benedictionum. – 286 p.: iliustr., nat. – Tiražas 3000 egz. – Gretut. tekstas lot., liet.
D. 2: Procesijos, litanijos, laidotuvės = Ritus processionum et exsequiarum, litaniae. – 415 p.: iliustr., nat. – Tiražas 3000 egz. – Gretut. tekstas lot., liet.
Priedai: Šv. Mišių ir šermenų giedojimai. – 1966. – 127 p. – Tiražas 3000 egz.

Kūdikių krikštas: Romos apeigynas, Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas, popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas: pagal „Ordo Baptismi parvulorum“ 2-ąjį tipinį leidimą (1973) / parengė Lietuvos Vyskupijų Liturginė komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1995 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 125, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9986-04-022-1

Santuokos sakramentas: Romos apeigynas, Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas, popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas, popiežiaus Jono Pauliaus II papildytas: pagal „Ordo Celebrandi Matrimonium“ 2-ąjį pavyzdinį leidimą (1990) / parengė Lietuvos Vyskupijų Liturginė komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1997 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 137, [4] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9986-04-034-5

Sutvirtinimo sakramentas: Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas, popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas Romos Pontifikalas: pagal „Ordo Confirmationis“, pavyzdinį lotyniškąjį 1973 m. leidimą / parengė Lietuvos Vyskupijos Liturginė komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 55 p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9986-04-107-4

Laidotuvių apeigos: Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas, Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas Romos apeigynas: pagal „Ordo Exsequiarum“ 1969 m. pavyzdinį leidinį / Parengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2004 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 202, [2] p.: nat. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-619-02-3

Atgailos apeigos: Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas, Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas Romos apeigynas: pagal „Ordo Paenitentiae“ 1973 metų pavyzdinį leidimą / parengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos Komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2005 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 172 p. – Tiražas 1750 egz. – ISBN 9955-619-34-1

Ligonių patepimo apeigos ir pastoracijos gairės: Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas, Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas Romos apeigynas: pagal „Ordo Unctionis Infirmorum Eorumque Pastoralis Curae“ 1972 metų pavyzdinį leidimą / parengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos Komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2005 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 166 p. – Tiražas 1750 egz. – ISBN 9955-619-38-4

Šventoji Komunija ir Eucharistijos slėpinio kultas ne Mišių metu: Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas, Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas Romos apeigynas: pagal „De Sacra Communione et de Cultu Mysterii Eucharistici extra Missam“ 1973 metų pavyzdinį leidimą / parengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos Komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2005 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 157, [3] p. – Tiražas 1750 egz. – SBN 9955-619-51-1

Ligonių patepimo apeigos: [[iš Šventosios Dievo garbinimo kongregacijos 2004 12 17 (Prot. Nr. 186/04/L) patvirtinto ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos aprobuoto pavyzdinio leidinio „Ligonių patepimo apeigos ir pastoracinės gairės“]/ Lietuvos Vyskupų Konferencija. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2006. – 15 p. – ISBN 9955-619-78-3

Trumpas laidotuvių apeigynas: [iš Šventosios Dievo garbinimo kongregacijos 2004 02 04 (Prot. Nr. 1352/99/L) patvirtinto ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos aprobuoto pavyzdinio leidinio „Laidotuvių apeigos“]/ Lietuvos Vyskupų Konferencija. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2006. – 15, [1] p. – ISBN 9955-619-79-1

Egzorcizmai ir kiti maldavimai: Vatikano II Susirinkimo nutarimu atnaujintas, popiežiaus Jono Pauliaus II įsakymu išleistas Romos apeigynas: pagal „De exorcismis et supplicationibus quibusdam“ 1999 metų tipinį leidimą / parengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisija. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014 (Kaunas: Spindulio sp.). – 102, [1] p. – Tiražas 1180 egz. – ISBN 978-9955-29-240-1

Gedulinės valandos: parengta pagal „Liturgia Horarum“ antrąjį pavyzdinį leidimą (1985) / parengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisija. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014 (Vilnius: Spindulio spaustuvė). – 78, [2] p.: nat. – Priešantr.: Dievo tarnyba: atnaujinta Visuotinio Vatikano II Susirinkimo dekretu ir paskelbta Pauliaus VI. – Tiražas 1240 egz. – ISBN 978-9955-29-265-4

Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigos: Vatikano II Susirinkimo reformuotas, popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas Romos apeigynas: pagal „Ordo initiationis christianae adultorum“ 1972 metų pavyzdinį leidimą / parengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016 (Vilnius: BALTO print). – 232, [2] p. – Tiražas 1510 egz. – ISBN 978-9955-29-259-3

APEIGYNAI, IŠLEISTI UŽSIENYJE

Romos katalikų apeigynas Lietuvos vyskupijoms ir lietuvių bažnyčioms už Lietuvos = Rituale Brevius iuxta ritum romanum ad usum dioecesium Lituaniae accomodatum et pro ecclesiis lituanorum extra Lituaniam degentium. – Chicago: Tėvų Jėzuitų leidinys, 1967 (Chicago: M. Morkūno sp.). – 448 p. – Dalis teksto lotyn.

Laidojimo apeigos ir įvairios mišios už mirusius / [redagavo Vytautas Zakaras]. – Putnam (Conn.): Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vienybė, 1973 ( Putnam: Immaculata press). – 55 p.

Atgailos, komunijos ir ligonių patepimo sakramentų apeigos: palaiminimai ir pašventinimai: tikinčiųjų bendruomenei naudotis. – [Roma]: Vakarų Europos lietuvių sielovada, 1974 (Roma: Saleziečių sp.). – 123 p. – Papild. lapo antr.: Sakramentų apeigos

Krikšto sakramento apeigos: tikinčiųjų bendruomenei naudotis. – [Roma]: Vakarų Europos Lietuvių sielovada, 1974 (Roma: Saleziečių sp.). – 39, [1] p: iliustr. – Papild. lapo antr.: Krikšto sakramentas

Ligonių patepimas: tikinčiųjų bendruomenei naudotis. – [Roma], 1974 (Roma: Saleziečių sp.). – 31, [1] p. – Papild. lapo antr.: Ligonių patepimo sakramentas

Moterystės sakramento apeigos: tikinčiųjų bendruomenei naudotis. – [Roma]: Vakarų Europos Lietuvių sielovada, 1974 (Roma: Saleziečių sp.). – 30, [1] p. – Papild. lapo antr.: Moterystės sakramentas

Sutvirtinimo sakramento apeigos: tikinčiųjų bendruomenei naudotis. – [Roma]: Vakarų Europos Lietuvių sielovada, 1979 (Roma: Saleziečių sp.). – 23, [1] p.

Mažasis apeigynas / [parengė Jonas Staškus]. – Toronto: Kanados lietuvių katalikų kunigų vienybė, 1985 (Toronto: „Tėviškės žiburių“ sp.: „Litho–Art“ sp.). – 212 p.: iliustr.

BREVIJORIAI

Dievo tautos liturginės valandos: (be skaitinių). – Roma: [S. n.], 1988 (Roma: Saleziečių sp., 1988). – 670 p.

Dievo tautos liturginės valandos: (be skaitinių). – 2-as leid. – Roma: [S.n.], 1994 (Roma: Saleziečių sp.). – 670 p.

Valandų liturgija: Dievo tarnyba, atnaujinta Visuotinio Vatikano II Susirinkimo dekretu ir paskelbta Pauliaus VI: pagal Romos apeigas: parengta pagal „Liturgia Horarum“ antrąjį pavyzdinį leidimą (1985) / Lietuvos Vyskupų Konferencija. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2011–. – 4 t. – Viršelio antr.: Valandų liturgija. – ISBN 978-9955-29-168-8

[T.] 1: Adventas; Kalėdų laikas. – 2011 (Spausd. Vatikane). – 1451, [1] p. + [3] įd. lap. – R-klės: p. 1419–1449. – ISBN 978-9955-29-167-1
Kn. taip pat: Dievo kulto kongregacijos 2010 m. spalio 12 d. dekretas, p. [7]; Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 m. gegužės 1 d. dekretas, p. [8]; Dievo kulto kongregacijos 1971 m. balandžio 11 d. dekretas, p. [9]; Dievo kulto kongregacijos 1985 m. balandžio 7 d. dekretas, p. [10]; Popiežiaus Pauliaus VI apaštališkoji konstitucija „Laudis canticum“, p. [13]–21; Valandų liturgijos bendrieji nuostatai, p. 23–102; Visuotinis Romos kalendorius, p. 103–114
[T.] 2: Gavėnia; Didysis Velykų tridienis; Velykų laikas. – 2013 (Spausd. Vatikane). – 2078 p. + [3] įd. lap. – R-klės: p. 2039–2073. – ISBN 978-9955-29-211-1
[T.] 3: Eilinis laikas: I–XVII savaitės. – 2015 (Spausd. Vatikane). – 1939, [1] p. + [3] įd. lap. – R-klės: p. 1889–1932. – ISBN 978-9955-29-250-0

LITURGINIAI MALDYNAI

Liturginis maldynas. – Vilnius; Kaunas: Lietuvos TSR Vyskupijų ordinarų kolegijos leidinys, 1968 (Vilnius: “Vaizdo” sp.). – 587, [1] p.: iliustr. – Dalis gretut. teksto liet., lot. – Tiražas 65 000 egz.

Liturginis maldynas. – 2-asis patais. leid. – Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, 1984 (Vilnius: M. Šumausko sp.). – 624, [6] p.: iliustr. – Tiražas 160 000 egz.

Liturginis maldynas / redagavo J.K. Matulionis, J. Navikas. – 3. patais. fotogr. leid. – Kaunas: Kauno arkivyskupijos kurija: Austėja, 1992 (Minskas: J. Kolaso sp.). – 624 p.: iliustr. – Tiražas 100 000 egz.

Liturginis maldynas / [Lietuvos Vyskupų Konferencija]. – 4-asis patais. leid. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1996 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 624 p. – R-klė: p. 607–617. – ISBN 9986-04-035-3

Liturginis maldynas. – 5-as patais. ir atnaujint. leid. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2007. – 607 p. – Giesmių r-klė: p. [589]–600. – Tiražas 10 000 egz. – ISBN 978-9955-29-022-3

Liturginis maldynas. – 6-as patais. ir atnauj. leid. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2013 (Vilnius: BALTO print). – 640 p.: iliustr. – Giesmių r-klė: p. 623–633. – Tiražas 5500 egz. – ISBN 978-9955-29-230-2

Liturginis maldynas. – 7-as leid. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014 (Vilnius : BALTO print). – 640 p. : iliustr. – Giesmių r-klė: p. 623–633. – Tiražas 5500 egz. – ISBN 978-9955-29-230-2

Liturginis maldynas. – 8-as patais. ir papild. leid. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016 (Vilnius : BALTO print). – 639, [1] p. : iliustr. – Giesmių r-klė: p. 620–632. – Tiražas 5500 egz. – ISBN 978-9955-29-329-3

LITURGINIAI GIESMYNAI

Liturginis giesmynas / paruošė K. Senkus. – [S.l.]: Vokietijos lietuvių katalikų sielovada, 1981 (Roma: Saleziečių sp.). – 278, [1] p.: iliustr., nat.

Liturginis giesmynas / paruošė K. Senkus. – 2-oji laida. – [S.l.]: Vokietijos lietuvių katalikų Sielovada, 1983 (Roma: Saleziečių sp.). – 278, [1] p.: iliustr.

Liturginis giesmynas / paruošė K. Senkus. – Vilkaviškis: Vilkaviškio vyskupijos kurija, 1993. – 416 p.: iliustr. – ISBN 5-430-01903-8. – Turinyje: Bendrosios nekaitaliojamos Šv. Mišių maldos: p. 15–23. Priedai. Maldos, litanijos: p. 245–260, 267–272.

Liturginis giesmynas: natos vargonams / [parengė K. Senkus]. – Kaunas: Caritas, 1996. – 2 d.

D. 1: 1–137 giesmės. – 1996. – 100, [2] p.
D. 2: 138–285 giesmės. – 1996. – 96, [2] p.

Naujasis liturginis giesmynas [Giesmių tekstai ir natos]: Kristui tegieda visa Lietuva / sudaryt. Kazimieras Senkus; red. Pranas Tamulevičius, Eugenijus Bartulis. – Kaunas: Kauno arkivyskupijos kurija, 2005. – 334 p. – Priedai: Senkus, Kazimieras. Naujojo Liturginio Giesmyno palydovas. – ISBN M-706227-04-7

 

Panaudota literatūra:

  1. Aliulis, Vaclovas. Lietuviškieji liturginių tekstų vertimai po Vatikano II Susirinkimo / Vaclovas Aliulis. – // Sambalsiai / [sudarytojos Aistė Birgerė, Dalia Čiočytė]. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 367–375.
  2. Aliulis, Vaclovas. Lietuvos katalikų spaudos leidiniai // Katalikų kalendorius žinynas, 1988. – Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų konferencijos leidinys, 1988, p. 269–272
  3. Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945–2000, T.1: Knygos lietuvių kalba = Books in Lithuanian = Bücher in litauischer Sprache: sisteminė rodyklė/ Silvija Vėlavičienė, Birutė Poškutė, Eglė Karalienė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2002, p. 122–129.

 

--------------------------

1 Aliulis, Vaclovas. Lietuviškieji liturginių tekstų vertimai po Vatikano II Susirinkimo // Sambalsiai: studijos, esė, pokalbis. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2005, p. 367