Liturginiai leidiniai

LITURGINIAI LEIDINIAI ::

Apeigynai

Liturginių knygų ir pagalbinės liturginės literatūros lietuvių kalba,
išleistų po Vatikano II Susirinkimo, CHRONOLOGINĮ SĄRAŠĄ
parengė: Irena Aleksandravičienė, 2016
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

IŠLEISTI LIETUVOJE

Romos katalikų apeigynas Lietuvos vyskupijoms = Collectio rituum ad usum dioecesium Lituaniae iuxta rituale Romanum / [Lietuvos vyskupijų Liturginė komisija]. – Vilnius; Kaunas: Lietuvos Vyskupijų ordinarų kolegija, 1966 (Vilnius: „Vaizdo“ sp.), 2 d. + Priedas. – Viršelio antr.: Romos katalikų apeigynas. – Nugarėlės antr.: Apeigynas

D. 1: Sakramentai ir pašventinimai = Ritus sacramentorum et benedictionum. – 286 p.: iliustr., nat. – Tiražas 3000 egz. – Gretut. tekstas lot., liet.
D. 2: Procesijos, litanijos, laidotuvės = Ritus processionum et exsequiarum, litaniae. – 415 p.: iliustr., nat. – Tiražas 3000 egz. – Gretut. tekstas lot., liet.
Priedai: Šv. Mišių ir šermenų giedojimai. – 1966. – 127 p. – Tiražas 3000 egz.

Kūdikių krikštas: Romos apeigynas, Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas, popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas: pagal „Ordo Baptismi parvulorum“ 2-ąjį tipinį leidimą (1973) / parengė Lietuvos Vyskupijų Liturginė komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1995 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 125, [1] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9986-04-022-1

Santuokos sakramentas: Romos apeigynas, Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas, popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas, popiežiaus Jono Pauliaus II papildytas: pagal „Ordo Celebrandi Matrimonium“ 2-ąjį pavyzdinį leidimą (1990) / parengė Lietuvos Vyskupijų Liturginė komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1997 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 137, [4] p. – Tiražas 3000 egz. – ISBN 9986-04-034-5

Sutvirtinimo sakramentas: Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas, popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas Romos Pontifikalas: pagal „Ordo Confirmationis“, pavyzdinį lotyniškąjį 1973 m. leidimą / parengė Lietuvos Vyskupijos Liturginė komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulis, 1998 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 55 p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9986-04-107-4

Laidotuvių apeigos: Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas, Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas Romos apeigynas: pagal „Ordo Exsequiarum“ 1969 m. pavyzdinį leidinį / Parengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2004 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 202, [2] p.: nat. – Tiražas 2000 egz. – ISBN 9955-619-02-3

Atgailos apeigos: Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas, Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas Romos apeigynas: pagal „Ordo Paenitentiae“ 1973 metų pavyzdinį leidimą / parengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos Komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2005 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 172 p. – Tiražas 1750 egz. – ISBN 9955-619-34-1

Ligonių patepimo apeigos ir pastoracijos gairės: Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas, Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas Romos apeigynas: pagal „Ordo Unctionis Infirmorum Eorumque Pastoralis Curae“ 1972 metų pavyzdinį leidimą / parengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos Komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2005 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 166 p. – Tiražas 1750 egz. – ISBN 9955-619-38-4

Šventoji Komunija ir Eucharistijos slėpinio kultas ne Mišių metu: Vatikano II Susirinkimo nutarimu reformuotas, Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas Romos apeigynas: pagal „De Sacra Communione et de Cultu Mysterii Eucharistici extra Missam“ 1973 metų pavyzdinį leidimą / parengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos Komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2005 (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.). – 157, [3] p. – Tiražas 1750 egz. – SBN 9955-619-51-1

Ligonių patepimo apeigos: [[iš Šventosios Dievo garbinimo kongregacijos 2004 12 17 (Prot. Nr. 186/04/L) patvirtinto ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos aprobuoto pavyzdinio leidinio „Ligonių patepimo apeigos ir pastoracinės gairės“]/ Lietuvos Vyskupų Konferencija. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2006. – 15 p. – ISBN 9955-619-78-3

Trumpas laidotuvių apeigynas: [iš Šventosios Dievo garbinimo kongregacijos 2004 02 04 (Prot. Nr. 1352/99/L) patvirtinto ir Lietuvos Vyskupų Konferencijos aprobuoto pavyzdinio leidinio „Laidotuvių apeigos“]/ Lietuvos Vyskupų Konferencija. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2006. – 15, [1] p. – ISBN 9955-619-79-1

Egzorcizmai ir kiti maldavimai: Vatikano II Susirinkimo nutarimu atnaujintas, popiežiaus Jono Pauliaus II įsakymu išleistas Romos apeigynas: pagal „De exorcismis et supplicationibus quibusdam“ 1999 metų tipinį leidimą / parengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisija. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014 (Kaunas: Spindulio sp.). – 102, [1] p. – Tiražas 1180 egz. – ISBN 978-9955-29-240-1

Gedulinės valandos: parengta pagal „Liturgia Horarum“ antrąjį pavyzdinį leidimą (1985) / parengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisija. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2014 (Vilnius: Spindulio spaustuvė). – 78, [2] p.: nat. – Priešantr.: Dievo tarnyba: atnaujinta Visuotinio Vatikano II Susirinkimo dekretu ir paskelbta Pauliaus VI. – Tiražas 1240 egz. – ISBN 978-9955-29-265-4

Suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigos: Vatikano II Susirinkimo reformuotas, popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas Romos apeigynas: pagal „Ordo initiationis christianae adultorum“ 1972 metų pavyzdinį leidimą / parengė Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos komisija; Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2016 (Vilnius: BALTO print). – 232, [2] p. – Tiražas 1510 egz. – ISBN 978-9955-29-259-3

IŠLEISTI UŽSIENYJE

Romos katalikų apeigynas Lietuvos vyskupijoms ir lietuvių bažnyčioms už Lietuvos = Rituale Brevius iuxta ritum romanum ad usum dioecesium Lituaniae accomodatum et pro ecclesiis lituanorum extra Lituaniam degentium. – Chicago: Tėvų Jėzuitų leidinys, 1967 (Chicago: M. Morkūno sp.). – 448 p. – Dalis teksto lotyn.

Laidojimo apeigos ir įvairios mišios už mirusius / [redagavo Vytautas Zakaras]. – Putnam (Conn.): Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vienybė, 1973 ( Putnam: Immaculata press). – 55 p.

Atgailos, komunijos ir ligonių patepimo sakramentų apeigos: palaiminimai ir pašventinimai: tikinčiųjų bendruomenei naudotis. – [Roma]: Vakarų Europos lietuvių sielovada, 1974 (Roma: Saleziečių sp.). – 123 p. – Papild. lapo antr.: Sakramentų apeigos

Krikšto sakramento apeigos: tikinčiųjų bendruomenei naudotis. – [Roma]: Vakarų Europos Lietuvių sielovada, 1974 (Roma: Saleziečių sp.). – 39, [1] p: iliustr. – Papild. lapo antr.: Krikšto sakramentas

Ligonių patepimas: tikinčiųjų bendruomenei naudotis. – [Roma], 1974 (Roma: Saleziečių sp.). – 31, [1] p. – Papild. lapo antr.: Ligonių patepimo sakramentas

Moterystės sakramento apeigos: tikinčiųjų bendruomenei naudotis. – [Roma]: Vakarų Europos Lietuvių sielovada, 1974 (Roma: Saleziečių sp.). – 30, [1] p. – Papild. lapo antr.: Moterystės sakramentas

Sutvirtinimo sakramento apeigos: tikinčiųjų bendruomenei naudotis. – [Roma]: Vakarų Europos Lietuvių sielovada, 1979 (Roma: Saleziečių sp.). – 23, [1] p.

Mažasis apeigynas / [parengė Jonas Staškus]. – Toronto: Kanados lietuvių katalikų kunigų vienybė, 1985 (Toronto: „Tėviškės žiburių“ sp.: „Litho–Art“ sp.). – 212 p.: iliustr.

Panaudota literatūra:

  1. Aliulis, Vaclovas. Lietuviškieji liturginių tekstų vertimai po Vatikano II Susirinkimo / Vaclovas Aliulis. – // Sambalsiai / [sudarytojos Aistė Birgerė, Dalia Čiočytė]. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 367–375.
  2. Aliulis, Vaclovas. Lietuvos katalikų spaudos leidiniai // Katalikų kalendorius žinynas, 1988. – Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų konferencijos leidinys, 1988, p. 269–272
  3. Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945–2000, T.1: Knygos lietuvių kalba = Books in Lithuanian = Bücher in litauischer Sprache: sisteminė rodyklė/ Silvija Vėlavičienė, Birutė Poškutė, Eglė Karalienė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2002, p. 122–129.