Liturginiai leidiniai

LITURGINIAI LEIDINIAI ::

Mišiolai ir mišiolėliai

Liturginių knygų ir pagalbinės liturginės literatūros lietuvių kalba,
išleistų po Vatikano II Susirinkimo, CHRONOLOGINĮ SĄRAŠĄ
parengė: Irena Aleksandravičienė, 2016
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

IŠLEISTI LIETUVOJE

Romos Mišiolas: II Vatikano Susirinkimo nutarimu reformuotas Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas. – Vilnius; Kaunas: Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, 1982–1994

[T.] 1: Pagrindinis Mišiolas. – 1987. – 1168 p.: nat. – Tiražas 2500 egz. (Parengtas pagal Missale Romanum 2-ąjį pavyzdinį leidimą 1975)
[T.] 2: Gedulinis Mišiolas; Missala Parvum: ad usum sacerdotis itinerantis. – 1982. – 295 p.: [2] iliustr. lap. – Tiražas 2500 egz.
[T.] 3: Skaitiniai šventadienių mišioms (ABC). – 1982. – 674, [1] p. – Tiražas 2500 egz.
[T.] 4: Skaitiniai Kalėdų ir Velykų ciklų šiokiadieniams (KV). – 1987. – 375, [1] p. – Tiražas 2500 egz.
[T.] 5: Skaitiniai eilinių šiokiadienių mišioms: neporiniai metai E1. – 1989. – 517 p. – Tiražas 2500 egz.
[T.] 6: Skaitiniai eilinių šiokiadienių mišioms: poriniai metai E2. – 1994. – 534 p. – Tiražas 2500 egz.
[T.] 7: Skaitiniai šventųjų mišioms (Š). – 1988. – 574, [1] p. – Tiražas 2500 egz.
[T.] 9: Skaitiniai gedulinėms mišioms (G). – 1982. – 95 p. – Tiražas 2500 egz.

Gyvoji duona: sekmadienių mišiolėlis / Parengė Palendrių šv. Benedikto vienuoliai. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2004– . – Išleid. duomenys: Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2004; Palendriai (Kelmės r.): Palendrių Šv. Benedikto vienuolynas, 2005–2009

2005. – Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, 2004 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 447, [1] p. – Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-619-25-2
2006. – Palendriai: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas,  2005 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 606, [1] p. –  Tiražas 1500 egz. – ISBN 9955-9817-0-9
2007. – Palendriai: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas,  2006 (Kaunas: Morkūnas ir Ko). – 639, [1] p. – Tiražas 6000 egz. – ISBN 9955-9817-1-7
A metai. – Palendriai: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas, 2007 (Kaišiadorys: AJS sp.). – 956, [1] p. – Tiražas 6000 egz. – ISBN 978-9955-9817-2-5
B metai. – Palendriai: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas,  2008 (Kaišiadorys: AJS sp.) . – 959, [1] p. – Tiražas 6000 egz. – ISBN 978-9955-9817-4-9
C metai. – Palendriai: Palendrių šv. Benedikto vienuolynas, 2009 ([Vilnius]: Jungtinės spaudos paslaugos). – 989, [1] p. – Tiražas 4000 egz. – ISBN 978-9955-9817-5-6

IŠLEISTI UŽSIENYJE

Romos katalikų mišiolas = Missale Romanum: paruoštas pagal prel. dr. F. Bartkaus „Būk mums malonus“ mišiolą ir pagal naujausias rubrikas / [spaudai paruošė K. Raudeliūnas]. – Chicago (Ill.): Tėvų jėzuitų leid., 1965 (Chicago: M. Morkūno sp.). – 294, [1] p.: nat. – Nugarėlės antr.: Mišiolas. – Gretut. tekstas lot.

Šv. Mišios lietuviškai / [įž. žodis, p. 3, V. Brizgio]. – Chicago, Ill.: „Draugo“ sp., 1966. – 63 p.: iliustr.

Šv. Mišios lietuviškai / [įž. žodis V. Brizgio]. – [2-oji laida]. – Chicago, Ill.: „Draugo“ sp., 1966. – 63 p.: iliustr.

Romos katalikų mišiolas / paruošė Lietuvių liturginė komisija; [vinjetės Kazio Veselkos]. – Chicago, Ill.: Tėvai jėzuitai, 1967 (So. Boston, Mass.: Lietuvių enciklopedijos sp.). – 1024 p.: iliustr., lent., nat. – Nugarėlės antr.: Mišiolas. (Nereformuoto mišiolo vertimas)*;

Šv. Mišios / Įž str. Šv. mišios lietuviškai Pr. Brazio, p. 1. – Bad Worishofen: [s.n.], 1967. – 70 p. – Gretut. tekstas liet., lot.

Šv. Mišios / [Antanas, Vakarų Europos lietuvių vyskupas]. – [Roma: s.n., 1969]. – 30 p.: iliustr. – Virš. antr. nenurodyta. – Tikrasis parengėjas Antanas Deksnys

Ordo Missae = Mišių eiga: Missale Romanum: ex Decreto sacrosancti oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum / [grafika V. Aleksandravičiaus]. – Roma: Vakarų Europos lietuvių sielovados centras, 1970 (Roma: Saleziečių sp.). – 240, [2] p.: iliustr., nat. – Virš. antr. nenurodyta. – Gretut. tekstas lot., liet.

Prieš Tavo altorių: Šv. Mišios lietuviškai / [paruošė Pr. Dauknys pagal „Mišių eigos“ tekstą, išleistą Vakarų Europos Lietuvių Sielovados Centro Romoje 1970 m.; tekstą tikrino P. Butkus]. – Melbourne: Pr. Vaseris, 1970. – [2], 33 p.

Šv. Mišios: [liturgija pertvarkyta II Vatikano Susirinkime]. – 2-oji laida. – Roma: [s.n.], 1970. – 30, [1] p.: iliustr. – Virš. antr. nenurodyta

Šventoji Savaitė: [Sekmadienių ir daugumos šventadienių Mišių ir Šv. Rašto skaitymai] . – Putnam: Amerikos lietuvių Romos katalikų kunigų vienybė, 1971 (Putnam: Immaculata press). – 104 p.

Šv. Mišios ir Atgailos sakramentas / [tekstą tikrino ir išleido P. Butkus]. – Sydney: P. Butkus, 1977 (Sydney: „Minties“ sp.). – 57 p. – Virš. antr.: Arčiau, o Jėzau, prie Tavęs

Visi dalyvaujame šv. Mišiose: [maldos ir giesmės]. – Chicago, Ill.: Lietuviai jėzuitai, 1978. – 32 p.: 2 iliustr. lap., nat. – (Rankraščio teisėmis)

Romos mišiolas: II Vatikano Susirinkimo nutarimu reformuotas Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas. – Brooklyn (N.Y.): Amerikos lietuvių kunigų vienybė, 1982 (Brooklyn: Franciscan press)

[T.] 1: Sekmadienių ir šventadienių mišios; Parinktos proginės mišios; Gedulinės mišios. – 499 p.: nat. – Dalis teksto lot.
[T.] 3: Skaitiniai sekmadienių ir šventadienių mišioms, parinktoms proginėms mišioms, gedulinėms mišioms. – 339 p.

Prieš Tavo altorių: šv. Mišios lietuviškai / Paruošė P. Vaseris. – 3-ia laida. – Melbourne: [s.n.], 1983 (Kensigton: „Tėviškės aidų“ sp.) . – 66 p.: iliustr.

Šiokiadienių mišios: Adventas. Kalėdų laikotarpis. Šventieji: [mišiolėlis]. – [Putnam (Conn.)]: Amerikos lietuvių Romos katalikų kunigų vienybė, 1983. – 144 p. – (Visi Mišių tekstai ir skaitiniai versti Lietuvoje ir patvirtinti Šv. Sakramentų ir Kulto Kongregacijos 1980 m. balandžio 23 d.)

Šiokiadienių mišios: Gavėnios ir Velykų laikotarpio: [mišiolėlis ]. – Putnam (Conn.): Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vienybė, 1984 (Putnam: N. Pr. Švč. Marijos seserys). – 241 p. – (Visi Mišių tekstai ir skaitiniai versti Lietuvoje ir patvirtinti Šv. Sakramentų ir Kulto Kongregacijos 1980 m. balandžio 23 d.)

Didžioji Savaitė: [mišiolėlis]. – Putnam (Conn.): Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Kunigų Vienybė, 1984 (Putnam: N. Pr. Švč. Marijos seserys). – 149 p. – Viršelio antr.: Didžiosios Savaitės mišios. – (Visi Mišių tekstai ir skaitiniai versti Lietuvoje ir patvirtinti Šv. Sakramentų ir Kulto Kongregacijos 1980 m. balandžio 23 d.)

Romos mišiolas: II Vatikano Susirinkimo nutarimu reformuotas Popiežiaus Pauliaus VI įsakymu išleistas: visiems tikintiesiems: Sekmadienių ir svarbesnių švenčių mišios parinktos bendros, proginės ir gedulinės mišios A, B, C ciklų ir parinktų mišių skaitiniai / [giesmes paruošė vysk. P. Baltakio Lietuvių sielovados tarybos Liturginė komisija]. – Putnam: Amerikos lietuvių Romos katalikų kunigų vienybė, 1989 (Toronto: Danaitis Assoc. Inc). – 1198 p.: nat. – Viršelio antr.: Mišiolėlis. – (Mišios ir skaitiniai fotografiniu būdu perspausdinti iš Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinių). – Dalis teksto lot.

Šventos Mišios lietuviškai: [maldos ir giesmių tekstai]. – Chicago (Ill.), [1990?]. – 32 p.

Šv. Mišios: šv. Mišių eiga stovykloms bei įvairiems susibūrimams. – Brooklyn (N.Y.): Lietuvių katalikų sielovada užsienyje, 1995. – 12, [2] p., įsk. virš.: iliustr., nat.

Panaudota literatūra:

  1. Aliulis, Vaclovas. Lietuviškieji liturginių tekstų vertimai po Vatikano II Susirinkimo / Vaclovas Aliulis. – // Sambalsiai / [sudarytojos Aistė Birgerė, Dalia Čiočytė]. – Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005, p. 367–375.
  2. Aliulis, Vaclovas. Lietuvos katalikų spaudos leidiniai // Katalikų kalendorius žinynas, 1988. – Kaunas; Vilnius: Lietuvos Vyskupų konferencijos leidinys, 1988, p. 269–272
  3. Lietuvių išeivijos spaudos bibliografija, 1945–2000, T.1: Knygos lietuvių kalba = Books in Lithuanian = Bücher in litauischer Sprache: sisteminė rodyklė/ Silvija Vėlavičienė, Birutė Poškutė, Eglė Karalienė. – Vilnius: Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka, 2002, p. 122–129.
--------------------------

* Aliulis, Vaclovas. Lietuviškieji liturginių tekstų vertimai po Vatikano II Susirinkimo // Sambalsiai: studijos, esė, pokalbis. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos l-kla, 2005, p. 367