Apie liturginį katalikų kalendorių

LITURGINIS KALENDORIUS ::

Įvadas

[Puslapis rengiamas.]

(Plg. CALENDARIUM ROMANUM: Normae universales de anno liturgico et de calendario (Editio typica).
Typis Polyglotis Vaticanis, 1969 m. arba Bendrosios liturginių metų ir kalendoriaus taisyklės, 1974? m.)

BENDROSIOS LITURGINIŲ METŲ IR KALENDORIAUS TAISYKLĖS

[CALENDARIUM ROMANUM: Normae universales de anno liturgico et de calendario (Editio typica, 1969)]

I skyrius
LITURGINIAI METAI

1. Per ištisus metus Bažnyčia nustatytomis dienomis pagarbiai švenčia Kristaus atliktąjį išganymo darbą. Kiekvienoje savaitėje yra vadinamoji Viešpaties diena – sekmadienis, kada minime Kristaus prisikėlimą, kurį kartu su jo palaimintąja kančia sykį per metus iškilmingiausiai švenčiame Velykose. O per ištisus metus atšvenčiame visą Kristaus paslaptį ir minime šventųjų dienas.

Įvairiais liturginių metų laikais, kaip nuo seno įprasta, Bažnyčia auklėja tikinčiuosius šventomis sielos ir kūno praktikomis, pamokymais, pamaldomis ir atgailos bei gailestingumo darbais.(1)

2. Žemiau dėstomus principus galima ir privalu taikyti tiek Romos apeigoms, tiek visoms kitoms, o praktinės taisyklės liečia vien tik Romos apeigas, išskyrus tas, kur kalbama apie tai, kas savaime tinka ir kitoms. (2)

I. LITURGINĖS DIENOS

Liturginės dienos apskritai

Sekmadienis

Iškilmės, šventės, minėjimai

Šiokiadieniai

II. LITURGINIAI LAIKAI

Didysis velykinis tridienis

Velykų laikas

Kalėdų laikas

Gavėnia

Kalėdų laikas

Adventas

Eilinis laikas

Maldavimai ir metų ketvirčiai

II skyrius
KALENDORIUS

I. KAS YRA KALENDORIUS IR KOKIOS IŠKILMĖS, ŠVENTĖS BEI MINĖJIMAI JAME ĮRAŠYTINI

II. IŠKILMĖMS, ŠVENTĖMS IR MINĖJIMAMS SKIRTINA DIENA

LITURGINIŲ DIENŲ PIRMAVIMO LENTELĖ >>