Apie liturginį katalikų kalendorių

LITURGINIS KALENDORIUS ::

Liturginių dienų pirmumo lentelė

(Plg. CALENDARIUM ROMANUM: Normae universales de anno liturgico et de calendario, 59 arba
Liturginis kalendorius 2015–2016. – Katalikų pasaulio leidiniai, 2015. P. 7–8.)

I
Iškilmės ir joms tolygios dienos

1. Velykinis Kristaus Kančios ir Prisikėlimo tridienis.

2. Kristaus Gimimas, Apsireiškimas, Žengimas į dangų ir Šventosios Dvasios Atsiuntimas.
    Advento, gavėnios ir Velykų laiko sekmadieniai.
    Pelenų trečiadienis.
    Didžiosios savaitės šiokiadieniai nuo pirmadienio iki ketvirtadienio įskaitytinai.
    Velykų aštuondienis.

3. Viešpaties, Švč. Mergelės Marijos ir šventųjų iškilmės, įrašytos visuotiniame kalendoriuje.
    Mirusiųjų minėjimo diena (Vėlinės).

4. Vietinės iškilmės:
    a) pirmojo tos vietos, šalies ar miesto globėjo iškilmė;
    b) vietos bažnyčios konsekravimo ir jo metinių iškilmė;
    c) vietos bažnyčios vardo (titulo) iškilmė;
    d) ordino arba kongregacijos: arba vardo (titulo), arba steigėjo, arba pirmojo globėjo iškilmė.

II
Šventės ir joms tolygios dienos

5. Viešpaties šventės, įrašytos visuotiniame kalendoriuje.

6. Kalėdų laiko ir eiliniai sekmadieniai.

7. Švč. Mergelės Marijos ir šventųjų šventės, esančios visuotiniame kalendoriuje.

8. Vietinės šventės:
    a) pirmojo vyskupijos globėjo šventė;
    b) katedros konsekravimo metinių šventė;
    c) regiono ar provincijos, tautos ar platesnės teritorijos pirmojo globėjo šventė;
    d) ordino, kongregacijos ar vienuolinės provincijos vardo (titulo), steigėjo ar pirmojo globėjo šventė – nepažeidžiant 4 nr. nuostatų;

9. Advento šiokiadieniai nuo gruodžio 17 iki 24 dienos įskaitytinai.
    Kalėdų aštuondienio šiokiadieniai.
    Gavėnios šiokiadieniai.

III
Minėjimai ir jiems tolygios dienos

10. Privalomieji minėjimai, esantys visuotiniame kalendoriuje.

11. Privalomieji vietiniai minėjimai:
     a) antrojo vietos, vyskupijos, regiono ar vienuolinės provincijos globėjo minėjimas;
     b) kiti kurios nors bažnyčios privalomi vietiniai minėjimai;
     c) kiti vyskupijos, ordino ar kongregacijos kalendoriuje įrašyti privalomi minėjimai.

12. Laisvi minėjimai; tačiau jie Mišiolo ir Brevijoriaus rubrikose nurodytu būdu gali būti atliekami ir nr. 9 minimomis dienomis. Ta pačia tvarka, kaip laisvus minėjimus, galima atlikti ir gavėnios šiokiadieniais pasitaikančius privalomuosius minėjimus.

13. Advento šiokiadieniai iki gruodžio 16 dienos įskaitytinai.
     Kalėdų laiko šiokiadieniai nuo sausio 2 dienos iki šeštadienio po Kristaus Apsireiškimo.
     Velykų laiko šiokiadieniai nuo pirmadienio po Velykų aštuondienio iki šeštadienio prieš Sekmines įskaitytinai.
     Eiliniai šiokiadieniai.