Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Švč. M. Marijos Nekaltasis Prasidėjimas

Švč. M. Marija, Nekaltai Pradėtoji – Šiaulių vyskupijos globėja.

Datos: dogma paskelbta 1854 m. gruodžio 8 d.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama gruodžio 8 d., jei sutampa su advento sekmadieniu, keliama į pirmadienį.

IŠKILMĖ (S/3). Lietuvoje NEPRIVALOMA nuo 1996 m. LVK dekretas (1996-01-24)

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (244)

Pr 3, 9–15. 20: Sukelsiu nesantaiką tarp tarp tavo atžalos ir moteries palikuonies

Ps 98, 1. 2–3ab. 3c–4. P.: Naują giesmę giedokite Viešpačiui: nuostabius darbus jis daro!

Ef 1, 3–6. 11–12: Dievas išsirinko mus Kristuje prieš pasaulio sutvėrimą

† Lk 1, 26–38: Sveika, malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi!

Trumpai

Dievo pasiuntinys arkangelas Gabrielius, apsireiškęs Švč. Mergelei Marijai ir sveikindamas ją, pasakė, kad ji yra pilna Dievo malonės. Bažnyčia seniai laikėsi tradicijos, jog dėl numatyto Dievo Sūnaus gimimo ir Jo išganymą teikiančios mirties, specialia Dievo privilegija Marija jau pačiame pradėjimo momente buvo apsaugota nuo gimtosios nuodėmės. 1854 m. gruodžio 8 d. bule Ineffabilis Deus popiežius Pijus IX iškilmingai paskelbė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo dogmą (DS 2803). Ketveriems metams praėjus, Lurde apsireiškusi Marija, paklausta Bernadetos, koks jos vardas, atsakė: „Aš – Nekaltasis Prasidėjimas.“