Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šventosios Dvasios Atsiuntimas

Sekminės

Gretutiniai variantai: Sekminės; penkiasdešimtoji diena po Velykų.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Švenčiama 50-tąją dieną po Velykų – sekmadienį, praėjus septynioms savaitėms po Velykų (t. y. VIII Velykų sekmadienis). Šia iškilme baigiasi Velykų laikas.

IŠKILMĖ (S/2). PRIVALOMA.

Vigilija turi įprastą ABC (198–203) arba išplėstinį skaitinių rinkinį, vienodą visiems metams. Procesija prieš pagrindines Mišias, sekvencija.

Spalva raudona.

A metais: Skaitiniai ABC (203)

Apd 2, 1–11: Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti

Ps 104, 1ab. 24ac. 29bc–30. 31. 34. P.: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą. / Aleliuja.

1 Kor 12, 3b–7. 12–13: Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną

▲ Sekvencija: Dvasia, Viešpatie, ateik...

† Jn 20, 19–23: Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu. Imkite Šventąją Dvasią

B metais (kaip A arba): Skaitiniai ABC (203) arba KV (308)

Apd 2, 1–11: Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti

Ps 104, 1ab. 24ac. 29bc–30. 31. 34. P.: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą. / Aleliuja.

Gal 5, 16–25: Dvasios vaisiai

▲ Sekvencija: Dvasia, Viešpatie, ateik...

† Jn 15, 26–27; 16, 12–15: Tiesos Dvasia jus ves į tiesos pilnatvę

C metais (kaip A arba): Skaitiniai ABC (203) arba KV (308, 312)

Apd 2, 1–11: Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti

Ps 104, 1ab. 24ac. 29bc–30. 31. 34. P.: Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą. / Aleliuja.

Rom 8, 8–17: Visi, kurie vadovaujasi Dievo Dvasia, yra Dievo vaikai

▲ Sekvencija: Dvasia, Viešpatie, ateik...

† Jn 14, 15–16. 23b–26: Šventoji Dvasia išmokys jus visko

Trumpai

ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės) – viena iš trijų didžiųjų krikščionių švenčių. Apie pirmąsias krikščionių Sekmines pasakoja Šventasis Raštas Apaštalų darbų pirmuosiuose skyriuose.