Apie šventes ir šventuosius

ŠVENTĖS IR ŠVENTIEJI ::

Šv. Jonas Paulius II

Šv. popiežius Jonas Paulius II (1920-05-18 – 2005-04-02)

Popiežius.

Datos: 1920-05-18 – 2005-04-02.

Liturgijos nuorodos

Liturginis šventimo pavadinimas

Minimas spalio 22 d.

Laisvas minėjimas (m/12).

Spalva balta.

Liturginiai Mišių skaitiniai

Skaitiniai Š (369, 406)

Iz 52, 7–10: Visi pasaulio kraštai išvys mūsų Dievo išganymą

Ps 96, 1–2a. 2b–3. 7–8a. 10. P.: Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

† Jn 21, 1. 15–17: Ganyk mano avinėlius, ganyk mano avis

Trumpai

Šv. popiežius Jonas Paulius II (1920-05-18 – 2005-04-02) gimė Vadovicuose (prie Krokuvos, Lenkija), 1938 m. pradėjo literatūros studijas Krokuvos Jogailos universitete, 1939 m. vokiečių naciams okupavus Lenkiją ir uždarius universitetą dirbo akmens kasykloje, vėliau chemijos gamykloje, 1942–1946 m. mokėsi pogrindžio kunigų seminarijoje. Ją baigęs 1946-11-01 buvo įšventintas kunigu, toliau tęsė teologijos studijas Romoje Angelikumo universitete. 1948 m. grįžęs į Lenkiją, dirbo vikaru Krokuvos arkivyskupijos parapijoje, vadovavo studentų sielovadai. 1951 m. studijavo filosofiją Liublino katalikų universitete. 1958-09-28 konsekruotas vyskupu ir paskirtas Krokuvos arkivyskupo augziliaru, 1964-01-13 paskirtas Krokuvos arkivyskupu, o 1967-06-26 pakeltas į kardinolus. Aktyviai dalyvavo Vatikano II Susirinkime, daug nuveikė ruošiant konstituciją „Gaudium et Spes“ apie Bažnyčią šiuolaikiniame pasaulyje. 1978-10-16 išrinktas popiežiumi, 1978-10-22 įžengė į Šv. Petro Sostą. Sėkmingai vadovavo Bažnyčiai neramiais po Vatikano II Susirinkimo laikais. 1981-05-13 turkų teroristas atentato metu jį sunkiai sužeidė. Pagijęs aplankė teroristą kalėjime ir jam atleido. Per apaštalines keliones aplankė daugelį šalių, taip pat ir Lietuvą 1993 rugsėjo 4–8 d. Romoje surengė Šv. Kazimiero mirties 500 metų ir 1987 metais Lietuvos krikšto 600 metų jubiliejus, 1987 m. paskelbė palaimintuoju arkiv. Jurgį Matulaitį, 1988 m. pakėlė į kardinolus Vincentą Sladkevičių, o 2001 m. – Audrį Juozą Bačkį. Jonas Paulius II šventuoju paskelbtas 2014 m.

Popiežiaus raštai ir homilijos lietuviškai

Visas sąrašas (160): eis.katalikai.lt

Jonas Paulius II Lietuvoje 1993 m.: Popiežius Lietuvoje