Gruodžio 26 d.
Šv. Steponas (Š)

Pirmasis skaitinys (Apd 6, 8–10; 7, 54–59)

    Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių stebuklingų ženklų. Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kireniečių, aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčytis su Steponu. Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir Dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo.
    Tai išgirdę, jie baisiai įniršo ir ėmė ant jo griežti dantimis.
    O Steponas, kupinas Šventosios Dvasios, žvelgė į dangų ir išvydo Dievo Šlovę ir Jėzų, stovintį Dievo dešinėje. Jis tarė: „Štai regiu atsivėrusį dangų ir Žmogaus Sūnų, stovintį Dievo dešinėje“.
    Tada, baisiai rėkdami, jie užsikimšo ausis ir visi kaip vienas puolė jį, išsitempė už miesto ir užmušė akmenimis. Liudytojai pasidėjo savo drabužius prie kojų vieno jauno vyro, vardu Sauliaus.
    Taip jie mušė akmenimis Steponą, o jis šaukė: „Viešpatie Jėzau, priimk mano sielą!“ Pagaliau suklupęs, jis galingu balsu sušuko: „Viešpatie, nepaskaityk jiems šios nuodėmės!“
    Ir, tai ištaręs, užmigo.

Atliepiamoji psalmė (Ps 30, 3–4. 6. 8. 16–17)

P. Viešpatie, į tavo rankas pavedu savo gyvybę.

Posmelis prieš evangeliją (Ps 117, 26a ir 27a)

P. Aleliuja. – Palaima tam, kurs ateina Viešpaties vardu!
                    Dievas yra Viešpats, ir jis mums šviečia. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 10, 17–22)

    Jėzus kalbėjo savo apaštalams:
    „Sergėkitės žmonių: nes jie įskųs jus teismams ir plaks sinagogose. Jūs būsite dėl manęs vedžiojami pas valdovus bei karalius liudyti jiems ir pagonims. Kai jie jus įskųs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti.
    Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia kalbės jūsų lūpomis. Brolis išduos mirti brolį, ir tėvas – sūnų, o vaikai sukils prieš gimdytojus ir žudys juos. Jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Bet kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas“.