Gruodžio 13 d.
Šv. Liucija (M)

Pirmasis skaitinys (2 Kor 10, 17–11, 2)

    Broliai!
    „Kas nori girtis, tesigiria Viešpačiu!“ Ne tas priimtinas, kuris pats save giria, bet tas, kurį Viešpats pagiria.
    O, kad jūs pakęstumėte truputėlį mano paikybės! Betgi jūs ir pakenčiate. Aš pavyduliauju dėl jūsų Dievo pavydu. Mat aš jus sužiedavau su vienu vyru, su Kristumi, ir turiu pas jį nuvesti jus kaip skaisčią mergelę.

Atliepiamoji psalmė (Ps 148, 1–2. 11–14)

P.  Jaunuoliai, mergelės, garbinkite Viešpaties vardą..

     Garbinkite Viešpatį danguje,
     šlovinkite jį ten, aukštybėj.
     Šlovinkit jį, visi angelai,
     šlovinkit Viešpatį, dangaus kareivijos! – P.

     Žemės valdovai ir visos tautos,
     jūs, kunigaikščiai ir žemės teisėjai,
     jaunuoliai ir mergaitės,
     seneliai su mažutėliais. – P.

     Jo šlovė aidi po dangų ir žemę.
     Savo tautos jis galybę iškėlė.
     Viešpačiu didžiuosis jo išrinktieji,
     Izraelio vaikai, artimieji jo žmonės. – P.

Posmelis prieš evangeliją

P.  Aleliuja. – Ji yra protinga mergaitė, kurią Viešpats rado budinčią;
                     atėjus Viešpačiui, ji kartu su juo įėjo į vestuves. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 25, 1–13)

   Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
   „Su dangaus karalyste bus panašiai, kaip su dešimtimi mergaičių, kurios, pasiėmusios žibintus, išėjo pasitikti jaunikio.
Penkios iš jų buvo paikos ir penkios protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o nepasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo.
    Vidurnaktį pasigirdo balsai: „Štai jaunikis! Išeikite pasitikti!“ Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms: 'Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta'. Protingosios atsakė: 'Kad kartais nepristigtų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite'.
    Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis. Kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves, ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis: 'Gerbiamasis, atidaryk, čia mes!' O jis atsakė: 'Iš tiesų sakau jums: aš jūsų nepažįstu!'
    Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“.