Gruodžio 3 d.
Šv. Pranciškus Ksaveras (M)

Pirmasis skaitinys (1 Kor 9, 16–19. 22b–27)

   Broliai!
   Kad aš skelbiu Evangeliją, tai neturiu pagrindo girtis, nes tai mano būtina prievolė, ir vargas man, jei neskelbčiau Evangelijos! Jeigu aš tai daryčiau savo valia, gaučiau atlygį; bet kadangi darau ne savo valia, tai atlieku tik man patikėtą tarnybą.
   Kaip tada su atlygiu? Ogi kad, skelbdamas Evangeliją, pateikčiau ją veltui ir nesinaudočiau savo teise, kurią man duoda Evangelijos skelbimas.
   Būdamas nuo nieko nepriklausomas, aš pasidariau visų vergas, kad tik daugiau jų laimėčiau.
   Silpniesiems pasidariau silpnas, kad laimėčiau silpnuosius. Visiems tapau viskuo, kad vienaip ar kitaip bent kai kuriuos išgelbėčiau. Visa tai darau dėl Evangelijos, kad būčiau jos dalininkas.

Atliepiamoji psalmė (Ps 95, 1–3. 7–8. 10)

P.  Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 28, 19. 20)

P.  Aleliuja. – Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, – sako Viešpats. –
                    Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 16, 15–20)

    Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė:
    „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.
    Kurie įtikės, tuos lydės stebuklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“.
    Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kurie juos lydėjo.