Spalio 4 d.
Šv. Pranciškus Asyžietis (M)

Pirmasis skaitinys (Gal 6, 14–18)

    Broliai!
    Aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš – pasauliui.
    Juk nieko nereiškia nei apipjaustymas, nei neapipjaustymas, bet vien tik naujas kūrinys. Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, teateinie jiems ramybė ir pasigailėjimas; taip pat ir Dievo Izraeliui! O nuo šiol tegu niekas manęs nebevargina, nes aš savo kūne nešioju Jėzaus tarnystės žymes.
    Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie, broliai, su jūsų dvasia! Amen.

Atliepiamoji psalmė (Ps 15, 1–2. 5. 7–8. 11)

P.  Viešpatie, tu – mano paveldėtasis turtas.

     Globok mane, Dieve: prie tavęs aš glaudžiuosi.
     Kartoju tau, Dieve: „Tu mano Viešpats“.
     Viešpatie, mano paveldėtas turte, taure mano laimės,
     tavo rankoje mano likimas. – P.

     Aš šlovinu Viešpatį, kuris man išmintį duoda,
     aš toks laimingas, paveldėjęs lobį!
     Akyse nuolatos Viešpats man stovi,
     jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu. – P.

     Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda,
     pilna man bus laimė prieš tavo veidą,
     tavo dešinėj bus per amžius linksmybės. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Plg. Mt 11, 25)

P.  Aleliuja. – Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie,
                     kad karalystės paslaptis apreiškei mažutėliams. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 11, 25–30)

        Anuo metu Jėzus bylojo: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams. Taip, Tėve, nes tau taip patiko.
    Viskas man yra mano Tėvo atiduota; ir niekas nepažįsta Sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik Sūnus ir kam Sūnus panorės apreikšti“.
    Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!
    Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.