Spalio 1 d.
Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė (M)

Pirmasis skaitinys (Iz 66, 10–14)

    Drauge su Jeruzale būkite linksmi ir džiaukitės visi, kurie ją mylite. Kartu su ja būkite džiugiai nusiteikę visi, kurie jos liūdėjote! Glauskitės prie jos guodžiančios krūtinės, pasistiprinkite ir atsigaivinkite jos turtais.
    Juk Viešpats sako: „Štai tartum tėkmę nukreipsiu jon taiką ir tautų turtus tarsi sruvenantį upelį. Jūsų vaikus nešios ant rankų ir sūpuos ant kelių. Kaip motina paguodžia savo sūnų, taip aš jus paguosiu; Jeruzalėje rasite paguodą“.
    Kai jūs tai išvysite, pradžiugs jums širdis, jūs pražysite tarsi jaunas žolynas. Šitaip apsireikš Viešpaties galia jo tarnams.

Atliepiamoji psalmė (Ps 130, 1–3)

P.  Viešpatie, tu – mano sielos ramybė.

Viešpatie, mano širdis neišpuikus,
akys nežvelgia iš aukšto.
Tuščios didybės nenoriu vaikytis –
to, kas mano jėgą prašoka. – P.

Tikrai nuramdžiau savo dvasią,
padariau ją ramutėlę.
Tartum kūdikis motinos prieglobsty,
tartum kūdikis rami širdis mano krūtinėj. – P.

Pasikliauk Dievu, Izraeli,
dabar ir per amžius! – P.

Posmelis prieš evangeliją (Plg. Mt 11, 25)

P.  Aleliuja. – Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie,
                      kad karalystės paslaptis apreiškei mažutėliams. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 18, 1–4)

    Aną valandą prie Jėzaus prisiartino mokiniai ir paklausė: „Kas gi didžiausias dangaus karalystėje?“
    Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų ir tarė: „Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę.
    Taigi, kas laikys save mažu, kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje“.