Rugsėjo 30 d.
Šv. Jeronimas (M)

Pirmasis skaitinys (2 Tim 3, 14–17)

    Brangusis!
    Pasilik prie to, ką esi išmokęs ir tvirtai įtikėjęs, žinodamas, iš kokių žmonių esi išmokęs. Tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius Raštus, kurie gali tave pamokyti išganymui per tikėjimą Kristumi Jėzumi.
    Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisume, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui.

Atliepiamoji psalmė (Ps 118, 9–14)

P.  Mane savo įsakymų, Viešpatie, mokyk.

Kaip gali jaunas savo kelią išsaugoti tyrą,
Ogi klausydamas tavo žodžių. – P.

Visa širdimi tavęs ieškau,
tik neleisk nuo įstatymų tavo nuklysti. – P.

Giliai širdyje slepiu tavo žodį,
kad tavęs neįžeisčiau. – P.

Būk pašlovintas, Dieve,
mane savo įsakymų mokyk. – P.

Savo lūpomis skelbsiu,
kas tik tavo burnos pasakyta. – P.

Stovėdamas ant tavo įsakymų kelio, džiaugsiuosi
labiau negu lobiais didžiausiais. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Apd 16, 14b)

P.  Aleliuja. – Atverk, Viešpatie, mūsų širdis
                     tavo Sūnaus žodžiams. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 13, 47–52)

    Jėzus bylojo minioms:
    „Su dangaus karalyste yra kaip su ežeran metamu tinklu, užgriebiančiu įvairiausių žuvų. Kai jis pilnas, jį išvelka į krantą, susėda ir surenka gerąsias į indus, o blogąsias išmeta. Taip bus ir pasaulio pabaigoje: išeis angelai, išrankios bloguosius iš gerųjų tarpo ir įmes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas.
    Ar supratote visa tai?“
    Jie jam sako: „Taip“.
    Tuomet jis tarė: „Todėl kiekvienas Rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų“.