Rugsėjo 3 d.
Šv. Grigalius Didysis (M)

Pirmasis skaitinys (2 Kor 1–2. 5–7)

    Broliai!
    Iš Dievo gailestingumo turėdami šią tarnystę, mes nenuleidžiame rankų. Priešingai, mes susilaikome nuo slaptų gėdingų darbų, nesileidžiame į gudravimus ir neklastojame Dievo žodžio, bet atviru tiesos skelbimu prisitaikome kiekvieno žmogaus sąžinei Dievo akivaizdoje.
    Mes ne save pačius skelbiame, bet Kristų Jėzų kaip Viešpatį, save telaikydami jūsų tarnais dėl Jėzaus meilės. Pats Dievas, kuris yra taręs: "Iš tamsos tenušvinta šviesa!", sušvito mūsų širdyse, kad pažintume Dievo šlovę, spindinčią Kristaus veide.
    Deja, šitą lobį mes nešiojamės moliniuose induose, kad būtų aišku, jog ta galybės gausa plaukia ne iš mūsų, bet iš Dievo.

Atliepiamoji psalmė (Ps 118, 129–130. 133. 135. 144)

P. Tavasis, Viešpatie, žodis yra mano žingsniams žibintas.

Tavo potvarkiai iš tiesų stebuklingi,
todėl mano siela juos sergi. – P.

Tavo žodžių skaidrumas apšviečia,
neišmanėlius gali pamokyt. – P.

Godžiai atveriu lūpas,
aš tavo įsakymų alkstu. – P.

Pažvelk į mane, man būk maloningas,
kaip esi pratęs daryti tiems, kurie tave myli. – P.

Kreipk žingsnius mano pagal savo mokslą,
tegu nedorybės manęs nepavergia. – P.

Pažvelk giedru veidu į savo tarną,
išmokyki mane savo mokslo. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 15, 15b)

P. Aleliuja. – Jus aš draugais vadinu, – sako Viešpats, –
                     nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo girdėjęs. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 22, 24–30)

    Tarp apaštalų kilo ginčas, kuris iš jų galėtų būti laikomas didžiausiu.
    Bet Jėzus jiems pasakė: „Pagonių tautų karaliai engia jas ir jų valdovai liepia vadinti save geradariais. Jūs taip nedarykite. Kas vyriausias jūsų tarpe, tebūnie tarsi mažiausias, o viršininkas tebūnie lyg tarnas. Katras yra vyresnis – kuris sėdi už stalo ar kuris patarnauja? Argi ne tas, kuris sėdi?! O aš jūsų tarpe esu tas, kuris patarnauja.
    Jūs ištvėrėte su manimi mano išbandymuose, todėl aš jums skiriu valdyti karalystę, kaip ir man yra skyręs Tėvas. Mano karalystėje jūs valgysite už mano stalo ir sėdėsite sostuose, teisdami dvylika Izraelio giminių“.