Rugpjūčio 28 d.
Šv. Augustinas (M)

Pirmasis skaitinys (1 Jn 4, 7–16)

    Mylimieji!
    Mylėkime vieni kitus, nes meilė yra iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažino Dievo, nes Dievas yra meilė.
    O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad mes gyventume per jį.
    Meilė – ne tai, jog mes pamilome Dievą, bet kad jis mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.

    Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus. Dievo niekas niekuomet nėra matęs. Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka, ir jo meilė mumyse tobula tampa.
    Iš to pažįstame, kad pasiliekame jame ir jis mumyse: jis yra davęs mums savo Dvasios. Taigi mes matėme ir liudijame, kad Tėvas atsiuntė Sūnų, pasaulio Išgelbėtoją.
    Kas išpažįsta, jog Jėzus yra Dievo Sūnus, Dievas tame ir jis Dieve pasilieka. Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli.
    Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas pasilieka jame.

Atliepiamoji psalmė (Ps 18, 8–11)

P.  Viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi.
        Tobulas Viešpaties duotas Teisynas:
        jis dvasią gaivina.
        Pasakymas Viešpaties tvirtas,
        išminties moko varguolį. – P.

        Įstatymai Viešpaties tiesūs,
        džiugina širdis,
        paliepimas Viešpaties tyras,
        akims duoda šviesybę. – P.

        Viešpaties baimė gryna,
        tveria per amžius,
        Viešpaties sprendimai tikri,
        visi aliai vieno teisingi. – P.

        Daug brangesni jie už auksą,
        už tyriausiąjį auksą,
        saldesni jie už medų,
        tą korio skystį. – P.


Posmelis prieš evangeliją (Mt 23, 9. 10b.)

P. Aleliuja. – Jūs turite Tėvą danguje.
                    Jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 23, 8–12)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Jūs nesivadinkite 'rabi', nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai.
    Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje.
    Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus.
    Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas.
    Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas“.