Rugpjūčio 11 d.
Šv. Klara (M)

Pirmasis skaitinys (Fil 3, 8–14)

     Broliai!
    Aš iš tikrųjų visa laikau nuostoliu palyginti su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą tikėjimu. Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose, noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių.
    Aš nesakau, kad jau esu šitai gavęs ar tapęs tobulas, bet vejuosi norėdamas pagauti, nes jau esu Kristaus Jėzaus pagautas.
    Vis dėlto, broliai, nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš veržiuosi pirmyn, į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, prie kurio Dievas kviečia Kristuje Jėzuje.

Atliepiamoji psalmė (Ps 15, 1–2. 5. 7–8. 11)

P.  Viešpatie, tu – mano paveldėtasis turtas.

     Globok mane, Dieve: prie tavęs aš glaudžiuosi.
     Kartoju tau, Dieve: „Tu mano Viešpats“.
     Viešpatie, mano paveldėtas turte, taure mano laimės,
     tavo rankoje mano likimas. – P.

     Aš šlovinu Viešpatį, kuris man išmintį duoda,
     aš toks laimingas, paveldėjęs lobį!
     Akyse nuolatos Viešpats man stovi,
     jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu. – P.

     Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda,
     pilna man bus laimė prieš tavo veidą,
     tavo dešinėj bus per amžius linksmybės. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 5, 3)

P.  Aleliuja. – Palaiminti dvasingieji vargdieniai:
                      jų yra dangaus karalystė. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 19, 27–29)

    Petras paklausė Jėzų: „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“
    O Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų sakau jums: pasaulio atgimime, kai Žmogaus Sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, irgi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas paliko namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą“.