Rugpjūčio 1 d.
Šv. Alfonsas Marija Liguoris (M)

Pirmasis skaitinys (Rom 8, 1–4)

    Broliai!
    Dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Juk gyvybę teikiantis Dvasios įstatymas išvadavo tave iš nuodėmės ir mirties įstatymo. O ko įstatymas nesugebėjo, kame jis pasirodė per silpnas dėl kūno, tai įvykdė Dievas. Jis atsiuntė savo Sūnų nuodėmingo kūno pavidalu ir nuodėmei įveikti pasmerkė nuodėmę kūne, kad įstatymo reikalavimai išsipildytų mumyse, kurie gyvename ne pagal kūną, bet pagal dvasią.

Atliepiamoji psalmė (Ps 118, 9–14)

P. Mane savo įsakymų, Viešpatie, mokyk.

Kaip gali jaunas savo kelią išsaugoti tyrą?
Ogi klausydamas tavo žodžių! – P.

Visa širdimi tavęs ieškau,
tik neleisk nuo įstatymų tavo nuklysti. – P.

Giliai širdyje slepiu tavo žodį,
kad tavęs neįžeisčiau. – P.

Būk pašlovintas, Dieve,
mane savo įstatymų mokyk. – P.

Savo lūpomis skelbsiu,
kas tik tavo burnos pasakyta.– P.

Stovėdamas ant tavo įsakymų kelio, džiaugiuosi
labiau negu lobiais didžiausiais. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 5, 16)

P.  Aleliuja. – Taip tešviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje,
                      kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 5, 13–19)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    Jūs žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi ją reiktų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.
    Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia ryku degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.
    „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys.
    Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje.
    Taigi sakau jums:
    Jeigu jūsų teisumas nebus tikresnis už Rašto aiškintojų ir fariziejų teisumą, jūs neįeisite į dangaus karalystę“.