Liepos 15 d.
Šv. Bonaventūras (M)

Pirmasis skaitinys (Ef 3, 14–19)

Broliai!
Aš klaupiuosi prieš Tėvą, nuo kurio kiekviena tėvystė danguje ir žemėje turi vardą, kad iš savo šlovės lobio suteiktų jums stiprybės jo Dvasios galia tapti vidiniais žmonėmis, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje, galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis, ir ilgis, ir aukštis, ir gylis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta visokį žinojimą, kad būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės.

Atliepiamoji psalmė (Ps 118, 9–14)

P. Mane savo įsakymų, Viešpatie, mokyk.

Kaip gali jaunas savo kelią išsaugoti tyrą?
Ogi klausydamas tavo žodžių! – P.

Visa širdimi tavęs ieškau,
tik neleisk nuo įstatymų tavo nuklysti. – P.

Giliai širdyje slepiu tavo žodį,
kad tavęs neįžeisčiau. – P.

Būk pašlovintas, Dieve,
mane savo įstatymų mokyk. – P.

Savo lūpomis skelbsiu,
kas tik tavo burnos pasakyta.– P.

Stovėdamas ant tavo įsakymų kelio, džiaugiuosi
labiau negu lobiais didžiausiais. – P.


Posmelis prieš evangeliją (Mt 23, 9. 10b.)

P. Aleliuja. – Jūs turite Tėvą danguje.
                    Jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 23, 8–12)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Jūs nesivadinkite 'rabi', nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai.
    Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje.
    Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus.
    Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas.
    Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas“.