Liepos 11 d.
Šv. Benediktas (F)

Pirmasis skaitinys (Pat 2, 1–9)

Sūnau!
Jei mano žodžius tu priimsi
ir mano įsakymus dėsies į širdį,
jei išminčiai klausą turėsi ir išmanai širdį palenksi,
jei visa pažinti tu sieksi ir išminčiai viską aukosi,
jei jos kaip sidabro ieškosi
ir stengsies surasti kaip paslėptą lobį,
tada tu patirsi Viešpaties baimę
ir Dievą išmoksi pažinti.
Juk išmintį teikia tik Viešpats,
iš Dievo burnos supratimas ateina.
Doriesiems žmonėms jis – pagalba,
garbingiesiems – skydas.
Teisuolių takus jis globoja ir saugo kelius ištikimųjų.
Tada tu suprasi teisybę ir teisę,
suvoksi, kas dora, kur kelias į gėrį.
Atliepiamoji psalmė (Ps 33, 2–4. 6. 9. 12. 14–15)

P. – Visuomet aš Viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis.

Aš visuomet Viešpatį gerbsiu,
mano burna šlovins jį nuolat.
Viešpačiu mano siela didžiuojas.
Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. – P.

Su manimi visi šlovinkit Viešpatį,
aukštinkim Viešpaties vardą kaip vienas.
Žvelkit į jį, ir jums nušvis veidas,
nebeteks rausti iš gėdos. – P.

Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras,
laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki.
Ateikit, vaikeliai, manęs paklausykit:
pamokysiu Viešpaties baimės. – P.

Saugok savo liežuvį nuo pikta,
lūpas nuo žodžių vylingų.
Venk nedorybės, gera daryki,
sieki taikos ir josios laikykis. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 5, 3)

P.  Aleliuja. – Palaiminti dvasingieji vargdieniai:
                     jų yra dangaus karalystė. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 19, 27–29)

    Petras paklausė Jėzų: „Štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums bus už tai?“
    O Jėzus jiems atsakė: „Iš tiesų sakau jums: pasaulio atgimime, kai Žmogaus Sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs, mano sekėjai, taipogi sėdėsite dvylikoje sostų, teisdami dvylika Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas palieka namus, brolius, seseris, tėvą, motiną, vaikus, dirvas dėl manęs, gaus šimteriopai ir paveldės amžinąjį gyvenimą“.