Birželio 13 d.
Šv. Antanas Paduvietis (M)

Pirmasis skaitinys (Iz 61, 1–3)

   Pranašas sako:
   „Dievo Dvasia ant manęs, kadangi mane yra Viešpats patepęs. Jis mane siuntė nešti džiugiosios naujienos vargdieniams, gydyti tų, kuriems plyšta širdis, skelbti belaisvių išvadavimo, kalinių paleidimo, pagarsinti Viešpaties malonės metų bei keršto už mūsų Dievą dienos, paguosti visų, kurie liūdi, nudžiuginti gedinčių Siono: jiems pelenų vietoje duoti vainiką, vietoje gedulo – džiaugsmo aliejaus, vietoj sielvarto – iškilmių drabužį. Jie bus vadinam ’teisybės ąžuolais‘, ’sodiniais, per kuriuos Viešpats apreikš savo garbꑓ.

Atliepiamoji psalmė (Ps 88, 2–5. 21–22. 25. 27)

P. Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius.

Aš, Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius,
kartų kartoms savo burna garsinsiu tavo ištikimybę.
Juk pasakyta: „Santarvės malonė užtikrinta amžiams“.
Tvirta kaip dangus tavo, Dieve, ištikimybė. – P.

„Sudariau aš sandorą su išrinktuoju.
Aš Dovydui, savo tarnui, prisiekiau:
’Giminę tavo amžiams sukūriau,
kartų kartomis tveriantį sostą tau pastatysiu‘“. – P.

Aš Dovydą, savo pasirinktąjį tarną,
pašventinau savo šventuoju aliejum.
Mano ranka visuomet su juo bus,
jį stiprins mano galybė. – P.

Jam rodysiu savo ištikimybę, malonę,
pakils per mane jo galybė.
Jisai man sakys: ’Tu mano Tėvas, tu mano Dievas,
ir priebėga man išsigelbėt‘. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Lk 4, 18–19)

P.  Aleliuja. – Viešpats mane siuntė
                    nešti gerosios naujienos vargdieniams,
                    skelbti belaisviams išvadavimo. –P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 10, 1–9)

       Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti.
    Jis sakė jiems: „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite.
    Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: „Ramybė šiems namams!“ Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne,– sugrįš pas jus.
    Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio.
    Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jus priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: ’Jums prisiartino Dievo karalystė‘“.