Birželio 3 d.
Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai (M)

Pirmasis skaitinys (2 Mak 7, 1–2. 9–11)

    Atsitiko taip, kad buvo suimti septyni broliai su motina. Karalius, norėdamas juos priversti, nepaisant Dievo įstatymo, valgyti kiaulieną, įsakė juos plakti rykštėmis ir kapoti odiniais diržais.
    Vienas iš jų, prabilęs pirmasis, šitaip kalbėjo: „Ko gi tu nori išklausti iš mūsų, ką sužinoti? Mes pasiryžę verčiau numirti, nekaip peržengti mūsų tėvų įstatymus!“
    Antrasis, jau sunkiai begaudydamas kvapą, pasakė: „Niekingas žmogau, tu mums atimi dabartinį gyvenimą; bet pasaulio karalius mus, mirusius už jo įstatymus, prikels amžinam gyvenimui“.
    Po to kankino trečiąjį. Pareikalavus jis tuoj iškišo liežuvį ir drąsiai ištiesė rankas. Jis ramiai pareiškė: „Tai iš dangaus esu gavęs ir Dievo įstatymų dėlei nevertinu, nes aš viliuosi iš jo tai atgausiąs“. Netgi karalius ir jo artimieji stebėjosi drąsybe jaunuolio, kuris nieku laikė kentėjimus.
    Šitam numirus, panašiai kankino bei vargino ketvirtąjį. Būdamas jau prie mirties, jis šitaip pasakė: „Dievas mums suteikė viltį, kad būsime jo atgaivinti. Su tokia paguodą ir mirštame nuo žmonių rankos. O tau nebus prisikėlimo gyventi“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 123, 2–3. 4–5. 7–8)

P. Esam ištrūkę tarsi paukštelis iš paukštininko žabangų

      Jeigu ne Viešpats, kas būtų buvę,
      kai priešai užpuolė?
      Būtų mus gyvus suėdę,
      jie siuto ant mūsų. – P.

      Vandenys būtų mus paskandinę,
      srovės būtų užpylę,
      būtų ant mūsų užgriuvę
      šėlstančios bangos. – P.

      Pinklės sutraukytos,
      mes išvaduoti!
      Mums padeda Viešpats,
      Dangaus ir žemės Kūrėjas! – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 5, 3)

P.  Aleliuja. – Palaiminti dvasingieji vargdieniai:
                    jų yra dangaus karalystė. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 5, 1–12a)

    Matydamas minias, Jėzus užkopė į kalną ir atsisėdo. Prie jo prisiartino mokiniai. Jėzus prabilęs mokė:
    "Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.
    Palaiminti, kurie liūdi: jie bus paguosti.
    Palaiminti romieji: jie paveldės žemę.
    Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisybės: jie bus pasotinti.
    Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo.
    Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą.
    Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais.
    Palaiminti, kurie persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė.
    Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.