Birželio 1 d.
Šv. Justinas, kankinys (M)

Pirmasis skaitinys (1 Kor 1, 18–25)

    Broliai!
    Žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė. Juk parašyta: „Sunaikinsiu išmintingųjų išmintį, niekais paversiu gudriųjų gudrybę“. Kur išminčius? kur Rašto mokovas? kur šio pasaulio tyrinėtojas? Argi Dievas nepavertė pasaulio išminties kvailyste?!
    O kadangi pasaulis savo išmintimi Dievo nepažino iš Dievo išminties veikalų, tai Dievas panorėjo skelbimo kvailumu išgelbėti tuos, kurie tiki. Žydai reikalauja stebuklų, graikai ieško išminties, o mes skelbiame Jėzų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims – kvailystė. Bet pašauktiesiems – tiek žydams, tiek graikams – mes skelbiame Kristų, kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. Dieviškoji kvailybė išmintingesnė už žmones ir dieviškoji silpnybė galingesnė už žmones.

Atliepiamoji psalmė (Ps 33, 2–9)

P. Viešpats išvaduoja mane iš baisybių

      Aš visuomet Viešpatį gerbsiu,
      mano burna šlovins jį nuolat.
      Viešpačiu mano siela didžiuojas.
      Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. – P.

      Su manimi visi šlovinkit Viešpatį,
      aukštinkim Viešpaties vardą kaip vienas.
      Viešpaties ieškau, jis atsiliepia
      ir išvaduoja mane iš baisybių. – P.

      Žvelkit į jį,ir jums nušvis veidas,
      nebeteks rausti iš gėdos.
      Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo,
      iš visų bėdų išvadavo. – P.

      Viešpaties angelas pylimu apjuosia dievobaimingus žmones,
      juos iš nelaimės vaduoja..
      Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras,
      laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 5, 16)

P.  Aleliuja. – Taip tešviečia jūsų šviesa žmonių akivaizdoje,
                    kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 5, 13–19)

   Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
   „Jūs žemės druska. Jei druska nustotų sūrumo, kuo gi ją reiktų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.
   Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia ryku degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.
   Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo, viskas išsipildys. Todėl, kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje“.