Gegužės 26 d.
Šv. Pilypas Nėris (M)


Pirmasis skaitinys (Fil 4, 4–9)

    Broliai!
    Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės! Jūsų meilumas tebūnie žinomas visiems. Viešpats yra arti.
    Per daug nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokią išmintį, sergės jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.
    Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama,- apie visa, kas dorybinga ir šlovinga.
    Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis.
   

Atliepiamoji psalmė (Ps 112, 1–8)

P. – Viešpatie tavo žodžiai yra dvasia ir gyvenimas.
Arba: Aleliuja.

     Tobulas Viešpaties duotas Teisynas:
     jis dvasią gaivina.
     Pasakymas Viešpaties tvirtas,
     išminties moko varguolį. – P.

     Įstatymai Viešpaties tiesūs,
     džiugina širdis,
     paliepimas Viešpaties tyras,
     akims duoda šviesybę. – P.

     Viešpaties baimė gryna,
     tveria per amžius,
     Viešpaties sprendimai tikri,
     visi aliai vieno teisingi. – P.

     Daug brangesni jie už auksą,
     už tyriausiąjį auksą,
     saldesni jie už medų,
     tą korio skystį. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Jn 15, 9b. 5b)

P. Aleliuja. – Pasilikite mano meilėje,– sako Viešpats.
                    – Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių. – P. Aleliuja

Evangelija (Jn 17, 20–26)

    Pakėlęs akis į dangų, Jėzus bylojo: "Šventasis Tėve, ne tik už juos aš meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų žodį mane įtikės: tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs.
    Ir tą šlovę, kurią esi man suteikęs, aš perdaviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena: aš juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę ir pasaulis pažintų, jog tu esi mane siuntęs ir juos myli taip, kaip mane mylėjai.
    Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manim ten, kur ir aš; kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą.
    Teisingasis Tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntei. Aš pagarsinau tavo vardą ir dar garsinsiu, kad meilė, kuria mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose".