Balandžio 25 d.
Šv. Morkus
(F)


Pirmasis skaitinys (1 Pt 5, 5b–14)

    Mylimieji!
    Visi būkite apsivilkę nuolankumu vieni kitiems, nes Dievas išpuikėliams priešinasi, o nuolankiesiems duoda malonę. Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad jis išaukštintų jus, metui atėjus. Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes ir jis jumis rūpinasi.
    Būkite blaivūs, budėkite! Jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams plačiame pasaulyje. O visų malonių Dievas, pašaukęs jus į amžinąją garbę Kristuje, pats jus, trumpai pakentėjusius, ištobulins, pastiprins, pastatys ant tvirto pagrindo. Jo valdžia per visus amžių amžius! Amen.
    Per Silvaną, ištikimąjį brolį, – tokiu jį laikau,– aš jums trumpai parašiau, ragindamas ir liudydamas, jog tokia tikroji Dievo malonė. Tvirtai jos laikykitės!
    Jus sveikina kartu išrinktoji Babilone ir mano sūnus Morkus. Sveikinkite vieni kitus meilės pabučiavimu!
    Ramybė jums visiems, kurie esate Kristuje!

Atliepiamoji psalmė (Ps 88, 2–3. 6–7. 16–17a)

P. – Viešpatie, tavo malones giedosiu per amžius.

Posmelis prieš Evangeliją (1 Kor 1, 23–24)

P. Aleliuja. – Mes skelbiame Jėzų nukryžiuotąjį,
                    kuris yra Dievo galybė ir Dievo išmintis. – P. Aleliuja

Evangelija (Mk 16, 15–20)

    Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė:
    „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas.
    Kurie įtikės, tuos lydės stebuklai: mano vardu jie išvarinės demonus, kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis gyvates, ir, jei išgers mirštamų nuodų, jiems nepakenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“.
    Baigęs jiems kalbėti Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje.
    O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant stebuklais, kurie juos lydėjo.