Balandžio 23 d.
Šv. Jurgis
(M)


Pirmasis skaitinys (Apr 21, 5–7)

   Sėdintysis soste tarė: „Štai aš visa darau nauja!“
   Ir sako: „Rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri“.
    Ir jis man pasakė: „Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam aš duosiu dovanai gerti iš gyvojo vandens šaltinio. Tai paveldės nugalėtojas, ir aš būsiu jam Dievas, o jis bus man sūnus.

Atliepiamoji psalmė (Ps 125, 1–6)

P. – Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas pjūčiai atėjus.

Kai iš nelaisvės Viešpats mus vedė,
atrodė mums sapnas.
Netvėrė džiaugsmu mūsų lūpos,
liežuviai – linksmybe. – P.

Tada pagonys kalbėjo:
„Jiems Viešpats stebuklą padarė!“
Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė,
mus aptvindė linksmybe. – P.

Kreipk, Viešpatie, mūsų likimą
tarytum Pietuos patvinusį srautą.
Su ašara beriamas grūdas,
bet džiaugsmas, pjūčiai atėjus. – P.

Žmogus eina ir verkia,
į dirvą nešdamas sėklą.
Bet grįžta ir eidamas džiaugias,
derlingu nešinas pėdu. – P.

Posmelis prieš evangeliją (1 Pt 4, 14)

P.  Aleliuja. – Jei jus niekina dėl Jėzaus vardo, – jūs palaiminti,
                     nes garbės ir Dievo Dvasia ilsisi ant jūsų. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 9, 23–26)

    Jėzus pasakė visiems: „Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teneša kasdien savo kryžių ir teseka manimi.
    Kas nori išgelbėti savo gyvybę, praras ją, o kas pražudys dėl manęs savo gyvybę, tas ją išgelbės.

    Kokia būtų nauda, jei žmogus laimėtų visą pasaulį, o save pražudytų ar sau pakenktų?!
    Jei kas gėdysis manęs ir mano žodžių, to gėdysis ir Žmogaus Sūnus, kai ateis su savąją šlove, su Tėvo ir šventųjų angelų šlove“.