Balandžio 11 d.
Šv. Stanislovas
(M)


Pirmasis skaitinys (Apr 12, 10–12a)

Aš, Jonas, girdėjau galingą balsą danguje, kuris sakė: „Dabar atėjo mūsų Dievo išganymas, galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia, nes išmestas mūsų brolių kaltintojas, skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį. Bet jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu. Jie nebrangino savo gyvybės pasiryžę mirti. Todėl džiūgaukite dangūs ir jų gyventojai!“

Atliepiamoji psalmė (Ps 33, 2–9)

P. – Išvaduoja Viešpats mane iš visų baisybių.

Aš visuomet Viešpatį gerbsiu,
mano burna šlovins jį nuolat.
Viešpačiu mano siela didžiuojas,
Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. – P.

Su manimi visi šlovinkit Viešpatį,
aukštinkim Viešpaties vardą kaip vienas.
Viešpaties ieškau, jis atsiliepia,
ir išvaduoja mane iš baisybių. – P.

Žvelkit į jį, ir jums nušvis veidas,
nebereikės rausti iš gėdos.
Štai vargšas šaukės ir Viešpats išgirdo,
iš visų bėdų išvadavo. – P.

Viešpaties angelas pylimu apjuosia,
dievobaimingus žmones,
juos iš nelaimės vaduoja.

Patyrinėkit ir pamatysit koksai Viešpats geras,
laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 17, 19)

P.  Aleliuja. – dėl jų aš pašventinu save, – sako Viešpats, –
                     kad jie būtų pašventinti tiesa. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 17, 11–19)

   Pakėlęs akis į dangų, Jėzus meldėsi:
   „Šventasis Tėve, išlaikyk ištikimus savo vardui visus, kuriuos esi man pavedęs, kad jie būtų viena kaip ir mes. Kol buvau su jais – tavo man pavestaisiais, – aš išlaikiau juos ištikimus tavo vardui; išsaugojau juos, ir nė vienas iš jų nepražuvo, išskyrus pražūties sūnų, – taip išsipildė Raštas. Dabar aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad jie turėtų savyje manojo džiaugsmo pilnatvę.
    Aš jiems perdaviau tavo žodį, bet pasaulis jų nekentė, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio.
   Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo piktojo. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio.
   Pašventink juos tiesa! Tavo žodis yra tiesa.
   Kaip tu esi mane atsiuntęs į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa.“