Balandžio 7 d.
Šv. Jonas Salietis
(M)


Pirmasis skaitinys (2 Tim 1, 13–14. 2, 1–3)

   Brangusis!
   Sau taisykle laikyk sveikus pamokymus, kuriuos esi girdėjęs iš manęs apie tikėjimą ir meilę Kristui Jėzui. Sergėk brangųjį palikimą, padedamas Šventosios Dvasios, kuri gyvena mumyse.
    Taigi tu, mano sūnau, stiprėk Kristaus Jėzaus malone ir ką esi iš manęs girdėjęs prie daugelio liudytojų, perduok patikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti.
    Kentėk kartu su manimi sunkumus, kaip geras Kristaus Jėzaus karys.

Atliepiamoji psalmė (Ps 15, 1–2. 5. 7–8. 11)

P. – Viešpatie, tu mano paveldėtas turtas.

Globok mane, Dieve: prie tavęs aš glaudžiuosi.
Kartoju tau, Dieve: tu mano Viešpats,
mano paveldėtas turtas, taurė mano laimės, –
tavo rankoje mano likimas. – P.

Aš šlovinu Viešpatį, kuris man išmintį duoda,
atsimena mano širdis tai net naktį.
Akyse nuolatos Viešpats man stovi,
jis mano dešinę remia, aš nedrebėsiu. – P.

Man rodysi kelią, kuris į gyvenimą veda,
pilna man bus laimė prieš tavo veidą,
tavo dešinėj bus per amžius linksmybės. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 23, 11. 12b)

P.  Aleliuja. – Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas, – sako Viešpats. –
                     Kas save žemina, bus išaukštintas. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 18, 1–5)

    Aną valandą prie Jėzaus prisiartino mokiniai ir paklausė: „Kas gi didžiausias dangaus karalystėje?“ Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų ir tarė:
    „Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Taigi, kas laikys save mažu kaip šis vaikelis, tas bus didžiausias dangaus karalystėje. Kas priima tokį vaikelį dėl manęs, tas mane priima.“