Vasario 14 d.
Šv. Kirilas ir Metodijus (S)Pirmasis skaitinys (Apd 13, 46–49)

    Paulius ir Barnabas ryžtingai pasakė: „Pirmiausia jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis, bet kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė Viešpats: 'Paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių'“.
    Tai girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino Dievo žodį; ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip Viešpaties žodis išplito po visą kraštą.

Atliepiamoji psalmė (Ps 116, 1–2)

P. – Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją.

Garbinkit Viešpatį, visos tautos,
šlovinkite jį, visos šalys! - P.

Jo gailestingumas tikrai begalinis,
savo pažadams jis ištikimas per amžius. - P.

Posmelis prieš evangeliją (Plg. Lk 4, 18)

P.  Aleliuja. – Viešpats mane siuntė, nešti geros naujienos vargdieniams,
                      skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo.  – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 10, 1–9)

    Viešpats paskyrė dar kitus septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei vietoves, kur jis pats ketino vykti.
    Jis sakė jiems: „Pjūtis didžiulė, o darbininkų maža. Todėl prašykite pjūties šeimininką siųsti darbininkų į savo pjūtį. Keliaukite! Štai aš siunčiu jus lyg avinėlius tarp vilkų. Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite.
    Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite: 'Ramybė šiems namams!' Ir jei ten gyvens ramybės vertas žmogus, jūsų ramybė nužengs ant tų namų, o jei ne,– sugrįš pas jus.
    Pasilikite tuose pačiuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas vertas savo užmokesčio.
    Nesikilnokite iš namų į namus. Jei nueisite į kurį nors miestą ir jus priims, valgykite, kas bus jums padėta. Gydykite to miesto ligonius ir sakykite visiems: 'Jums prisiartino Dievo karalystė!'“.