Vasario 10 d.
Šv. Skolastika (M)Pirmasis skaitinys (Gg 8, 6–7)

    Mane tu kaip antspaudą prispausk prie širdies, nešioki kaip ženklą ant rankos. Galinga tarytum mirtis yra meilė, nuožmi pragarmė jos pavydas. Ji dega nelyginant gaisras, liepsnoja kaip laužas.
    Nė potvynio vandenys meilės ugnies neįstengs užgesinti, nė upių tėkmė negalės jos užlieti. Jei kas namų turtais visais sau meilę nupirkti mėgintų, su panieka būtų atstumtas.

Atliepiamoji psalmė (Ps 148, 1–2. 11–14)

P. – Jaunuoliai, mergelės, garbinkit Viešpaties vardą.

Garbinkite Viešpatį danguje,
šlovinkite jį ten, aukštybėj.
Šlovinkit jį, visi angelai,
šlovinkit Viešpatį, dangaus kareivijos! – P.

Žemės valdovai ir visos tautos,
jūs, kunigaikščiai ir žemės teisėjai,
jaunuoliai ir mergaitės,
seneliai su mažutėliais. – P.

Jojo šlovė atidi po dangų ir žemę.
Savo tautos jis galybę iškėlė.
Viešpačiu didžiuosis jo išrinktieji,
Izraelio vaikai, artimieji jo žmonės. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 14, 23)

P.  Aleliuja. – Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio,
                     ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 10, 38–42)

    Jėzus užsuko į vieną kaimą. Ten viena moteris, vardu Morta, pakvietė jį į svečius. Ji turėjo seserį, vardu Mariją. Ši atsisėdusi prie Viešpaties kojų, klausėsi jo žodžių.
    Morta buvo susirūpinusi visokiu patarnavimu. Ji stabtelėjo ir pasiskundė: „Viešpatie, tau nerūpi, kad sesuo palieka mane vieną patarnauti? Sakyk, kad ji man padėtų“.
    Tačiau Viešpats atsakė: „Morta, Morta, tu rūpiniesi ir sielojiesi daugeliu dalykų, o reikia tik vieno. Marija išsirinko geriausiąją dalį, kuri nebus iš jos atimta“.