Vasario 6 d.
Šv. Paulius Mikis ir jo draugai (M)Pirmasis skaitinys (Gal 2, 19–20)

    Broliai!
    Aš įstatymu numiriau įstatymui, kad gyvenčiau Dievui. Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi.
    Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus.
    Dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane.

Atliepiamoji psalmė (Ps 125, 1–6)

P. – Su ašara beriamas grūdas, bet džiaugsmas, pjūčiai atėjus.

Kai iš nelaisvės Viešpats mus vedė,
atrodė mums sapnas.
Netvėrė džiaugsmu mūsų lūpos,
liežuviai – linksmybe. – P.

Tada pagonys kalbėjo:
„Jiems Viešpats stebuklą padarė!“
Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė,
mus aptvindė linksmybe. – P.

Kreipk, Viešpatie, mūsų likimą
tarytum Pietuos patvinusį srautą.
Su ašara beriamas grūdas,
bet džiaugsmas, pjūčiai atėjus. – P.

Žmogus eina ir verkia,
į dirvą nešdamas sėklą.
Bet grįžta ir eidamas džiaugias,
derlingu nešinas pėdu. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 28, 19a. 20b.)

P.  Aleliuja. – Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, – sako Viešpats.
                     Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 28, 16–20)

    Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo.
    Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs.
    Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.