Sausio 28 d.
Šv. Tomas Akvinietis (M)Pirmasis skaitinys (Išm 7, 7–10. 15–16)

    Prašiau supratimo – ir buvo man duotas; šaukiaus išminties – pas mane ji atėjo. Bandžiau ją palygint su skeptrais ir sostais, bet jai neprilygo nė turtai didžiausi. Prieš ją net brangiausiais akmuo tėra niekis, ir auksas – tik smėlis, sidabras – tik molis.
    Aš ją pamylėjau labiau už sveikatą ir išvaizdą gražią; jinai man brangesnė už šviesą skaisčiausią, nes jos spindesys neužgesta per amžius.
    Teduoda man Dievas kalbėti protingai, išreikšti mintis pagal dovanas gautas. Jisai – išminties ir išminčių vadovas. Jo rankoj mes patys, joje mūsų žodžiai, gabumai ir žinios, jų taikymo būdas.

Atliepiamoji psalmė (Ps 18, 8–11)

P. Viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi.

Tobulas Viešpaties duotas Teisynas:
jis dvasią gaivina.
Pasakymas Viešpaties tvirtas,
išminties moko varguolį. – P.

Įsakymai Viešpaties tiesūs,
džiugina širdis,
paliepimas Viešpaties tyras,
akims duoda šviesybę. – P.

Viešpaties baimė gryna, tveria per amžius,
Viešpaties sprendimai tikri, visi aliai vieno teisingi. – P.

Daug brangesni jie už auksą, už tyriausiąjį auksą,
saldesni jie už medų, tą korio skystį. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 23, 9b. 10b.)

P. Aleliuja. – Jūs turite Tėvą danguje.
                    Jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 23, 8–12)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Jūs nesivadinkite 'rabi', nes turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai.
    Ir nė vieno iš savųjų nevadinkite tėvu, nes turite vienintelį Tėvą danguje.
    Taip pat nesivadinkite mokytojais, nes jūsų vienintelis Mokytojas yra Kristus.
    Kas iš jūsų didesnis, tebūnie jums tarnas.
    Nes kas save aukština, bus pažemintas, o kas save žemina, bus išaukštintas“.