Sausio 17 d.
Šv. Antanas, abatas (M)Pirmasis skaitinys (Ef 6, 10–20)

    Broliai!
    Būkite tvirti Viešpatyje jo galybės jėga.
    Apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grumiamės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose.
    Todėl imkitės visų Dievo ginklų, kad galėtumėte blogą dieną pasipriešinti ir, visa nugalėję, išsilaikyti. Kiekvienu metu melskitės Dvasioje įvairiomis maldomis ir prašymais. Be paliovos budėkite, malda užtardami visus šventuosius.

Atliepiamoji psalmė (Ps 33, 2–11)

P.  Visuomet aš Viešpatį gerbsiu, juo mano siela didžiuosis.

Aš visuomet Viešpatį gerbsiu,
mano burna šlovins jį nuolat.
Viešpačiu mano siela didžiuojas.
Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. – P.

Su manimi visi šlovinkit Viešpatį,
aukštinkim Viešpaties vardą kaip vienas.
Viešpaties ieškau, jis atsiliepia
ir išvaduoja mane iš baisybių. – P.

Žvelkit į jį, ir jums nušvis veidas,
nebeteks rausti iš gėdos.
Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo,
iš visų bėdų išvadavo. – P.

Viešpaties angelas pylimu apjuosia dievobaimingus žmones,
juos iš nelaimės vaduoja.
Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras,
laimė tam žmogui, kuris jo parama tiki. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Jn 8, 31b–32)

P.  Aleliuja. – Jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniai
                     ir pažinsite tiesą, – sako Viešpats. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 19, 16–21)

    Vienas jaunuolis prisiartino prie Jėzaus ir paklausė: „Mokytojau, ką gera turiu daryti, kad įgyčiau amžinąjį gyvenimą?“
    Jis atsakė: „Kam manęs klausi apie gera? Vienas tėra Gerasis! O jei nori įeiti į gyvenimą, laikykis įsakymų“.
    Tas paklausė: „Kokių?“
    Jėzus atsakė: Nežudyk, nesvetimauk, nevok, melagingai neliudyk; gerbk savo tėvą ir motiną; mylėk savo artimą kaip save patį.
    Jaunuolis tarė: „Aš viso to laikausi. Ko dar man trūksta?“
    Jėzus atsakė: „Jei nori būti tobulas, eik parduok, ką turi, išdalyk vargšams, tai turėsi lobį danguje. Tuomet ateik ir sek paskui mane“.