Birželio 14 d.
Palaimintasis Teofilius Matulionis, vyskupas ir kankinys (m)
(Kaišiadorių vyskupijoje – M)


Pirmasis skaitinys (Žyd 10, 32–36; plg. knyga „Š“, psl. 351)
„Jūs ištvėrėte didžių kentėjimų kovą“

I š   l a i š k o   Ž y d a m s.

    Broliai!
    Prisiminkite ankstesnes dienas, kada jūs apšviesti ištvėrėte didžių kentėjimų kovą, tiek patys išstatyti viešam pajuokimui ir smurtui, tiek būdami bendrininkai tų, kurie taip buvo skriaudžiami.
    Jūs kentėjote drauge su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį. Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis! Taip, reikia jums ištvermės, kad, įvykdę Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta.

T a i   D i e v o   ž o d i s.

Atliepiamoji psalmė (Ps 30, 3cd–4. 6 ir 8ab. 16bc–17; P.: 6a; plg. knyga „Š“, psl. 355)

P. Tau, Viešpatie, patikiu savo dvasią.

Posmelis prieš evangeliją (Jok 1, 12)

P. Aleliuja. – Palaimintas žmogus, kuris ištveria išmėginimą,
                      nes kai bus ištirtas, jis gaus gyvenimo vainiką. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 10, 28–33; plg. knyga „Š“, psl. 358)
„Nebijokite tų, kurie žudo kūną“

+ P a s i k l a u s y k i t e   š v e n t o s i o s   E v a n g e l i j o s   p a g a l   M a t ą.

     Anuo metu Jėzus pasakė savo apaštalams:
     „Nebijokite tų, kurie žudo kūną, bet negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis dėlto nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų net visi galvos plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs vertesni už daugybę žvirblių.
     Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje“.

G i r d ė j o t e   V i e š p a t i e s   ž o d į.

(Patvirtinta 2017-12-20)