Gruodžio 17 d. (KV)

Pirmasis skaitinys (Pr 49, 2. 8–12)

    Jokūbas pašaukė savo sūnus ir tarė:
    „Sueikite ir klausykite, Jokūbo sūnūs, klausykite savo tėvo Izraelio!
    Judai, tave džiaugsmingai sveikins tavo broliai. Tu savo ranką laikysi ant savo priešų sprando. Tau lenksis tavo tėvo sūnūs. Judas – tai jaunas liūtukas. Iškilsi, sūnau, per žygį dėl grobio. Pritūpsi ir tykosi kaip liūtas, kaip liūtė; ir kas gi išdrįstų ją nubaidyti? Niekad iš Judo nebus atimtas skeptras, valdovo lazda nuo jo kojų, kolei tasai neateis, kuriam ji dera, kuriam tautų paklusnumas priklauso“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 71, 1–4. 7–8. 17)

P.  Klestės jo dienomis teisingumas, gražiausia ramybė per amžius.

Posmelis prieš evangeliją

P.  Aleliuja. – Aukščiausiojo Išmintie, tvirtai ir švelniai valdanti visa,
                     ateik ir išmokyk mus išmintingumo. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 1, 1–17)

    Jėzaus Kristaus, Dovydo Sūnaus, Abraomo sūnaus, kilmės knyga.
    Abraomui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jokūbas, Jokūbui gimė Judas ir jo broliai. Judui gimė Faresas ir Zara iš Tamaros, Faresui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas. Aramui gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Naasonas, Naasonui gimė Salmonas. Salmonui gimė Boozas iš Rachabos, Boozui gimė Jobedas iš Rutos, Jobedui gimė Jesė. Jesei gimė karalius Dovydas.
    Dovydui gimė Saliamonas iš Urijo žmonos. Saliamonui gimė Roboamas, Roboamui gimė Abijas, Abijui gimė Asafas, Asafui gimė Juozapatas, Juozapatui gimė Joramas, Joramui gimė Ozijas. Ozijui gimė Joatamas, Joatamui gimė Achazas, Achazui gimė Ezekijas. Ezekijui gimė Manasas, Manasui gimė Amonas, Amonui gimė Jozijas. Jozijui gimė Jechonijas ir jo broliai ištrėmimo į Babiloniją laikais.
    Po ištrėmimo į Babiloniją Jechonijui gimė Salatielis, Salatieliui gimė Zorobabelis. Zorobabeliui gimė Abijudas, Abijudui gimė Eliakimas, Eliakimui gimė Azoras. Azorui gimė Sadokas, Sadokui gimė Achimas, Achimui gimė Elijudas. Elijudui gimė Eleazaras, Eleazarui gimė Matanas, Matanui gimė  Jokūbas.
    Jokūbui gimė Juozapas – vyras Marijos, iš kurios gimė Jėzus, vadinamas Kristumi – Mesiju.
    Taigi nuo Abraomo iki Dovydo iš viso keturiolika kartų, nuo Dovydo iki ištrėmimo į Babiloniją keturiolika kartų ir nuo ištrėmimo į Babiloniją iki Kristaus keturiolika kartų.