Sausio 11 d. (KV)
(arba penktadienis po Kristaus Apsireiškimo)

Pirmasis skaitinys (1 Jn 5, 5–13)

    Mylimieji!
    Kas gi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?!
    Tasai yra, kuris atėjo per vandenį ir kraują: Jėzus Kristus; ne vien per vandenį, bet per vandenį ir kraują. Ir Dvasia tai
paliudija, nes Dvasia yra tiesa. Mat yra trys liudytojai: Dvasia, vanduo ir kraujas, ir šie trys sutaria.
    Jeigu priimame žmonių liudijimą, tai Dievo liudijimas yra didesnis. O Dievo liudijimas yra toksai: jis yra paliudijęs apie
savo Sūnų. Kas tiki Dievo Sūnų, tas turi savyje Dievo liudijimą. Kas Dievu netiki, tas jį melagiu laiko, nes nepatikėjo
liudijimu, kurį Dievas davė savo Sūnui.
    O liudijimas toks: Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą, ir tas gyvenimas yra jo Sūnuje. Kas turi Sūnų, turi gyvenimą.
Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo.
    Aš tai parašiau jums, įtikėjusiems Dievo Sūnaus vardą, kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą.

Atliepiamoji psalmė (Ps 147, 12–15. 19–20)

P. Šlovink, Jeruzale, Viešpatį.
    Arba: Aleliuja

    Šlovink, Jeruzale, Viešpatį,
    savo Dievą garbink, Sione!
    Jis tavo vartams skląsčius padarė,
    tavo vaikams jis duoda palaimą. – P.

    Tavo riboms duoda ramybę,
    sotina tave kviečių derlium.
    Jis savo žodį siunčia į žemę, –
    sparčiai jo įsakymas skrieja. – P.

    Jokūbo vaikams savo žodį paskelbė,
    Izraeliui savo įstatymus ir priesakus davė.
    Kitoms tautoms jis to nepadarė,
    nė vienai iš jų neapreiškė savo sprendimų. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Mt 4, 23)

P. Aleliuja. – Jėzus skelbė karalystės Evangeliją ir gydė žmonėse visokias negales. – P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 5, 12–16)

    Bebūnant Jėzui viename mieste, atėjo vyras, visas raupsuotas. Pamatęs Jėzų, jis parpuolė ant žemės ir maldavo: „Viešpatie, jei tik panorėsi, tu gali padaryti mane švarų!“ Jėzus, ištiesęs ranką, palietė raupsuotąjį ir tarė: „Noriu, būk švarus!“ Ir bematant raupsai pranyko.
    O Jėzus jam liepė niekam šito nepasakoti: „Tik nueik, pasirodyk kunigui ir atiduok auką už pagijimą, kaip Mozės įsakyta,
jiems paliudyti“.
    Tačiau garsas apie jį sklido vis plačiau ir gausingi būriai rinkdavosi pasiklausyti bei pasigydyti nuo savo ligų. O jis
traukdavosi į nuošalesnes vietas melstis.