Sausio 7 d. (KV)
(Ten, kur Kristaus Apsireiškimas švenčiamas sekmadienį, sausio 8 dieną)

Pirmasis skaitinys (1 Jn 5, 14–21)

    Mylimieji!
    Mes tvirtai pasitikime Dievu, nes, ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų išklauso. O jeigu žinome, kad jis mūsų išklauso,
ko tik prašome, tai ir žinome turį, ko esame prašę.
    Jei kas mato nusidedant savo brolį, tačiau ne iki mirčiai, teprašo, ir Dievas duos jam gyvybę, būtent tiems, kurie nusideda
ne iki mirčiai. Mat yra nuodėmė iki mirčiai, ir aš kalbu ne apie ją, kad būtų prašoma. Kiekviena neteisybė yra nuodėmė,
tačiau esama nuodėmės ne iki mirčiai.
    Mes žinome, jog kiekvienas gimusis iš Dievo nenusideda, bet Dievo Sūnus saugo jį, ir piktasis jo nepaliečia. Mes žinome,
jog esame iš Dievo, o visas pasaulis yra piktojo pavergtas. Dar mes žinome, kad Dievo Sūnus yra atėjęs ir suteikęs mums
nuovokos, kad pažintume Tikrąjį. Ir mes esame Tikrajame, jo Sūnuje Jėzuje Kristuje. Šitas yra tikrasis Dievas ir amžinasis
gyvenimas. Vaikeliai, sergėkite save nuo stabų!

Atliepiamoji psalmė (Ps 149. 1–6. 9)

P. Myli Viešpats savo tautą.
    Arba: Aleliuja.

    Viešpačiui naują giesmę giedokit,
    garbinkit jį, susibūrę šventieji!
    Savo Kūrėju, Izraeli, žavėkis,
    džiūgaukit, Jeruzalės sūnūs,
    turėdami tokį valdovą. – P.

    Šlovinkit Viešpatį, susibūrę ratelin,
    muškite būgnais, kankliuokit!
    Myli jisai savo tautą,
    pergale puošia silpnuosius. – P.

    Džiaugsmas, garbė jums, šventieji,
    linksmybė jūsų buveinėj
    Valiuodami garbinkit Dievą.
    tai jums garbė bus, Dievo šventieji. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Lk 7, 16)

P. Aleliuja. –  Didis pranašas atsirado tarp mūsų.
                     Dievas aplankė savo tautą. – P. Aleliuja

Evangelija (Jn 2, 1–12)

    Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“.
    Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“
    Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“.
    Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų saikų talpos.
    Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: „Dabar semkite ir neškite prievaizdui“. Tie nunešė.
    Paragavęs vynu paversto vandens, ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. Otu laikei gerąjį vyną iki šiolei“.
    Tokia stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį.
    Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas.