Sausio 6 d. (KV)
(Ten, kur Kristaus Apsireiškimas švenčiamas sekmadienį, sausio 7 ar 8 dieną)


Pirmasis skaitinys (1 Jn 5, 5–13)

    Mylimieji!
    Kas gi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo Sūnus?!
    Tasai yra, kuris atėjo per vandenį ir kraują: Jėzus Kristus; nė vien per vandenį, bet per vandenį ir kraują. Ir Dvasia tai paliudija, nes Dvasia yra tiesa. Mat yra trys liudytojai: Dvasia, vanduo ir kraujas, ir šie trys sutaria.
    Jeigu priimame žmonių liudijimą, tai Dievo liudijimas yra didesnis. O Dievo liudijimas yra toksai: jis yra paliudijęs apie savo Sūnų. Kas tiki Dievo Sūnų, tas turi savyje Dievo liudijimą. Kas Dievu netiki, tas jį melagiu laiko, nes nepatikėjo liudijimu, kurį Dievas davė savo Sūnui.
    O liudijimas toks: Dievas mums suteikė amžinąjį gyvenimą, ir tas gyvenimas yra jo Sūnuje. Kas turi Sūnų, turi gyvenimą. Kas neturi Dievo Sūnaus, tas neturi gyvenimo.
    Aš tai parašiau jums, įtikėjusiems Dievo Sūnaus vardą, kad žinotumėte turį amžinąjį gyvenimą.

Atliepiamoji psalmė (Ps 147, 12–15. 19–20)

P. Šlovink, Jeruzale, Viešpatį.
    Arba: Aleliuja

    Šlovink, Jeruzale, Viešpatį,
    savo Dievą garbink, Sione!
    Jis tavo vartams skląsčius padarė,
    tavo vaikams jis duoda palaimą. – P.

    Tavo riboms duoda ramybę,
    sotina tave kviečių derlium.
    Jis savo žodį siunčia į žemę, –
    sparčiai jo įsakymas skrieja. – P.

    Jokūbo vaikams savo žodį paskelbė,
    Izraeliui savo įstatymus ir priesakus davė.
    Kitoms tautoms jis to nepadarė,
    nė vienai iš jų neapreiškė savo sprendimų. – P.

Posmelis prieš evangeliją (Plg. Mt 9, 6)

P. Aleliuja. – Atsivėrė dangus, ir nuskambėjo Tėvo balsas:
                    „Šitas mano mylimas Sūnus. Klausykite jo!“. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mk 1, 7–11)

    Jis skelbė: „Po manęs ateina galingesnis už mane – aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia“.
    Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriant dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.