VI Velykų savaitė (ABC/KV)
Šeštadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 18, 23–28)

    Šiek tiek pabuvojęs Antiochijoje, Paulius vėl leidosi į kelionę, eidamas per Galatijos kraštą, per Frigiją ir stiprindamas visus mokinius.
    Tuo tarpu vienas žydas, vardu Apolas, kilęs iš Aleksandrijos, atvyko į Efezą. Tai buvo iškalbingas vyras, puikiai išmanantis Raštus. Jis buvo pamokytas Viešpaties kelio, kalbėjo su užsidegimu ir rūpestingai mokė apie Jėzų, nors tepažinojo Jono krikštą. Jis drąsiai ėmė skelbti sinagogoje. Išgirdę jį kalbant, Priskilė ir Akvilas pasikvietė pas save ir nuodugniai išaiškino jam Dievo kelią.
    Kai Apolas sumanė vykti į Achają, broliai jam pritarė ir parašė mokiniams, kad jį priimtų. Nuvykęs tenai, malonės remiamas, didžiai pasitarnavo tikintiesiems. Mat, jis viešumoje įspūdingai nugalėdavo žydus, iš Rašto įrodydamas Jėzų esant Mesiją.

Atliepiamoji psalmė (Ps 46, 2–3. 8–10)

P. – Dievas – visos žemės Valdovas!
A r b a: Aleliuja.

Posmelis prieš Evangeliją (Jn 16, 28)

P. Aleliuja. – Išėjau iš Tėvo ir atėjau į pasaulį.
                      Vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas Tėvą. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 16, 23–28)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Iš tiesų. Iš tiesų sakau jums: ko tik prašysite Tėvą, duos tai jums dėl manęs. Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
    Aš jums vis kalbėjau palyginimais, bet ateis valanda, kada be palyginimų imsiu kalbėti ir atvirai apie Tėvą jums skelbsiu. Tą dieną jūs prašysite mano vardu, ir aš net nesakau, kad aš prašysiu Tėvą už jus, – juk patsai Tėvas jus myli, nes jūs mane pamilote ir įtikėjote, jog aš esu iš Dievo atėjęs.
    Išėjau iš Tėvo ir atėjau į pasaulį. Vėl palieku pasaulį ir grįžtu pas Tėvą“.