VI Velykų savaitė (ABC/KV)
Ketvirtadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 18, 1–8)

    Paulius iškeliavo iš Atėnų ir nuvyko į Korintą. Čia jis sutiko vieną iš Ponto kilusį žydą, vardu Akvilą, su žmona Priskile, neseniai atsikėlusius iš Italijos. Mat, Klaudijus buvo išleidęs įstatymą visiems žydams išsikraustyti iš Romos. Jis apsigyveno prie jų, ir, kadangi mokėjo bendrą amatą, pasiliko ten ir ėmė darbuotis. Jie vertėsi palapinių audimo amatu. Kiekvieną šeštadienį Paulius kalbėdavo sinagogoje, įtikinėdamas graikus ir žydus.
    Atvykus iš Makedonijos Silui ir Timotiejui, Paulius atsidėjo vien tik žodžio tarnystei, liudydamas žydams, kad Jėzus yra Mesijas. Jiems nesiliaujant prieštarauti ir piktžodžiauti, jis nusipurtė savo drabužius ir tarė: „Jūsų kraujas tekrinta ant jūsų galvų! Aš nekaltas ir nuo šiol eisiu pas pagonis“.
    Ir, pasitraukęs iš ten, persikėlė į vieno dievobaimingo žmogaus, vardu Tito Justo, namus, kurie buvo šalia sinagogos. Tuo tarpu sinagogos vyresnysis Krispas su visais savo namais įtikėjo Viešpatį. Be to, daugelis Pauliaus klausytojų priėmė tikėjimą ir pasikrikštijo.

Atliepiamoji psalmė (Ps 97, 1–4)

P. – Savo išganymą Viešpats apreiškė pagonims.
A r b a: Aleliuja.

Posmelis prieš Evangeliją (Jn 14, 18)

P. Aleliuja. – Nepaliksiu jūsų našlaičiais, – sako Viešpats, –
                      ateisiu pas jus. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 16, 16–20)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit, ir dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit“.
    Tada kai kurie mokiniai ėmė vienas kitą klausinėti: „Ką reiškia jo pasakyti žodžiai: 'Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit, dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit?' ir : 'Aš einu pas Tėvą'?“ Tad jie klausinėjo: „Ką reiškia 'valandėlė'? Mums neaišku, ką jis kalba“.
    Pamatęs, kad jie norėjo jį klausti, Jėzus tarė: „Klausinėjate vieni kitus, ką reiškia žodžiai: 'Prabėgs valandėlė – ir manęs neregėsit, dar valandėlė – ir vėl mane pamatysit?' Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jūs verksite ir vaitosite, o pasaulis džiūgaus. Jūs liūdėsite, bet jūsų liūdesys pavirs džiaugsmu“.