VI Velykų savaitė (ABC/KV)
Pirmadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 16, 11–15)

    Išplaukę iš Troados, leidomės tiesiog į Samotrakę ir, dienai praslinkus, į Neapolį. Iš čia atvykome į Pilipus – pirmąjį šitos Makedonijos dalies miestą bei koloniją.
    Šiame mieste užtrukome kelias dienas. Šeštadienį išėjome pro vartus prie upės, kur tikėjomės rasią maldos vietą, ir atsisėdę kalbėjome susirinkusioms moterims.
    Viena dievobaiminga moteris, vardu Lidija, prekiaujanti purpuro drabužiais, kilusi iš Tiatyrų miesto, ėmė klausytis, ir Viešpats atvėrė jos širdį Pauliaus žodžiams. Ji su savo namiškiais priėmė krikštą ir pakvietė: „Jei laikote mane Viešpaties tikinčiąja, ateikite ir pasilikite mano namuose“. Ji tiesiog mus privertė.

Atliepiamoji psalmė (Ps 149, 1–6. 9)

P. – Myli Viešpats savo tautą.
A r b a: Aleliuja.

     Viešpačiui naują giesmę giedokit,
     garbinkit jį, susibūrę šventieji!
     Savo Kūrėju, Izraeli, žavėkis,
     džiūgaukit, Jeruzalės sūnūs, turėdami tokį valdovą. – P.

     Šlovinkit Viešpatį, susibūrę ratelin
     muškite būgnais, kankliuokit!
     Myli jisai savo tautą,
     pergale puošia silpnuosius. – P.

     Džiaugsmas, garbė jums šventieji,
     linksmybė jūsų buveinėj.
     Valiuodami garbinkit Dievą:
     tai jums garbė bus, Dievo šventieji. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Jn 15, 26–27)

P. Aleliuja. – Tiesos Dvasia liudys apie mane, – sako Viešpats, –
                      ir jūs liudysite. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 15, 26 – 16, 4)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Kai ateis globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę.
    Aš jums tai paskelbiau, kad nepasipiktintumėte. Jie šalins jus iš sinagogų, ir netgi ateis valanda, kada jūsų žudikai tarsis atlieką šventą pareigą Dievui. Jie tai darys, nes nei Tėvo, nei manęs nepažįsta. Aš jums visa šita kalbėjau, kad, jų siautėjimo
metui atėjus, atsimintumėte, jog buvau jus įspėjęs“.