V Velykų savaitė (ABC/KV)
Šeštadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 16, 1–10)

    Paulius atvyko į Derbę ir Listrą.
    Ir štai ten buvo vienas mokinys, vardu Timotiejus. Jo motina buvo įtikėjusi žydė, o tėvas graikas. Kadangi Listros ir Ikonijos broliai apie jį gražiai liudijo, Paulius norėjo jį padaryti savo palydovu. Paėmęs apipjaustydino jį dėl žydų, gyvenančių tame krašte. Mat, visi žinojo jo tėvą esant graiką.
    Keliaudami per miestus, jie liepdavo tikintiesiems laikytis Jeruzalės apaštalų bei vyresniųjų priimtų nutarimų. Tuo būdu bažnyčios vis stiprėjo tikėjimu ir kasdien augo skaičiumi.
    Jie perėjo Frigiją ir Galatijos šalį, nes Šventoji Dvasia draudė jiems skelbti žodį Azijoje. Atvykę netoli Mysijos, jie mėgino pasukti į Bitiniją, tačiau Jėzaus Dvasia jų neleido. Perėję Mysiją, jie nuėjo į Troadą.
    Čia Paulius naktį turėjo regėjimą: jam pasirodė makedonietis, kuris maldavo: „Ateik į Makedoniją ir padėk mums!“ Po šio regėjimo mes nedelsdami nutarėme keliauti į Makedoniją, įsitikinę, jog Dievas mus pašaukė skelbti jiems Evangelijos.

Atliepiamoji psalmė (Ps 99, 2. 3. 5)

P. – Visos šalys, džiūgaukit Dievui.
A r b a: Aleliuja.

     Visos šalys, džiūgaukit Dievui,
     jam tarnaukite linksmos,
     jo akivaizdon ženkit džiaugsmingai! – P.

     Jis tikras Dievas, žinokit!
     Jis mus sukūrė, esam jo žmonės,
     esam jo liaudis, jo kaimenės avys. – P.

     Viešpats juk geras ir gailestingas per amžius,
     ir per kartų kartas mums atsidavęs. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Kol 3, 1)

P. Aleliuja. – Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse,
                       kur Kristus sėdi Dievo dešinėje. – P. Aleliuja

Evangelija (Jn 15, 18–21)

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
    „Jei pasaulis jūsų nekęs, tai žinokite – jis manęs nekentė pirmiau, negu jūsų. Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jus, kaip savuosius. Kadangi jūs – ne pasaulio, bet aš jus iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia.
    Atsiminkite mano žodžius, kuriuos esu jums pasakęs: „Tarnas ne didesnis už šeimininką!“ Jei persekiojo mane, tai ir jus persekios; jeigu laikėsi mano žodžio, laikysis ir jūsų. Ir visa tai jums darys dėl manęs, nes jie nepažįsta to, kuris yra mane siuntęs“.