IV Velykų savaitė (ABC/KV)
Penktadienis

Pirmasis skaitinys (Apd 13, 26–33)

    Pisidijos Antiochijos sinagogoje Paulius bylojo:
   „Broliai, Abraomo giminės sūnūs ir čia esantys dievobaimingieji žmonės! Tai jums atsiųstas šis išganymo žodis. Jeruzalės gyventojai ir vyresnieji nepažino Jėzaus ir, jį pasmerkdami, įvykdė pranašų žodžius, skaitomus kiekvieną šeštadienį. Nors nerado jame jokios mirties vertos kaltės, jie reikalavo iš Piloto, kad jis būtų nužudytas. Išpildę visa, kas buvo apie jį parašyta, nuėmė jį nuo kryžiaus medžio ir paguldė į kapą.
    Bet Dievas jį prikėlė iš numirusių. Jis per daugelį dienų rodėsi tiems, kurie jį buvo atlydėję iš Galilėjos į Jeruzalę. Dabar jie yra jo liudytojai žmonėms.
    Ir mes jums skelbiame gerą naujieną apie protėviams duotąjį pažadą: jį Dievas įvykdė mums, jų vaikams, prikeldamas Jėzų, kaip parašyta antrojoje psalmėje:„Tu esi mano sūnus, šiandien aš pagimdžiau tave!“

Atliepiamoji psalmė (Ps 2, 6–11)

P. – Tu mano Sūnus, pagimdęs esu tave šiandien.
A r b a: Aleliuja.

„Argi ne aš pastačiau savo šventą valdovą
ant Siono – savo šventojo kalno?!“ –
Aš paskelbsiu Viešpaties nuosprendį.
Jis man pasakė:„Tu mano Sūnus, pagimdęs esu tave šiandien. – P.

Tik paprašyk ir kaip paveldą tautas
tau atiduosiu, tau pavesiu visus pakraščius žemės;
tavo lazda geležinė juos tramdys,
kaip molio indus juos daužysi“. – P.

Taigi dabar, karaliai, supraskit,
taisykitės žemės valdovai!
Tarnaukite Dievui baimingai,
drebėdami bučiuokit jam kojas. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Jn 14, 6)

P. – Aleliuja. – Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, – sako Viešpats.– Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane. – P. Aleliuja.

Evangelija (Jn 14, 1–6)

   „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: 'Einu jums vietos paruošti!?' Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią“.
    Tomas jam sako:„Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią?“
    Jėzus jam sako:„Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“.