III Gavėnios savaitė (KV)
Šeštadienis

Pirmasis skaitinys (Oz 6, 1b–6)

    Ateikite, sugrįžkime pas Viešpatį! Jis mums įdrėskė, jis išgydys, jis mus sužeidė, jis ir apraišios. Po dviejų dienų jis leis mums atgyti, o trečiąją dieną padės atsikelti, kad mes gyventume jo akivaizdoje. Stenkimės pažinti, suprasti Viešpatį! Tikrai jis ateis – kaip ryto žara užtekės; jisai aplankys mus, kaip iškrinta lietus, kaip žemę pagydo pavasario liūtis.
    Ką man daryti su tavimi, Efraimai? Ką man daryti su tavimi, Judai? Jūsų meilė – lyg rytmečio rūkas, tarytum rasa, kuri greitai pranyksta. Todėl aš įpliekiu per pranašus, kertu savo lūpų žodžiais. Taip man teisė sužėri lyg tekantis rytas. Juk meilės aš noriu, o ne skerdžiamos aukos; Dievo pažinimo, o ne deginamųjų atnašų.

Atliepiamoji psalmė (Ps 50, 3–4. 18–21)

P. – Nori tu meilės, o ne aukos.

Pasigailėk manęs, Dieve: tu didžiai gailestingas.
Gerumas tavo beribis, – naikinki mano kaltybę.
Grynai nuplauk mano dėmę,
numazgok mano kaltę! – P.

Juk džiaugsmą tau daro ne aukos:
Jei deginčiau auką, tu nepriimtum.
Manoji, Dieve, auka – tai širdis sugrudus.
Graudžios, nuolankios širdies tu neatstumsi. – P.

Dėl savo gerumo būk maloningas Sionui,
atkurki Jeruzalės sienas.
Tada tau patiks mūsų nuoširdžios aukos;
jas deginsim, dovanas tau atnašausim. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Ps 94, 8ab)
O kad išgirstumėt šiandien, ką Viešpats byloja: „Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“.

Evangelija (Lk 18, 9–14)

    Kai kuriems žmonėms, kurie pasitikėjo savo teisumu, o kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą:
    „Du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistojęs taip sau vienas meldėsi: „Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks, kaip kiti žmonės – plėšikai, sukčiai, svetimautojai – arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigyju“.
    O muitininkas stovėjo atokiai ir nedrįso nė akių pakelti į dangų, tik mušėsi į krūtinę, maldaudamas: „Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui!“
    Sakau jums: šitas nuėjo į namus nuteisintas, ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas“.