III Advento savaitė (KV)
Trečiadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 45, 5a. 7-8. 18. 21b-25)

    „Tik aš esu Viešpats, ir niekas kitas; nėra, be manęs, kito Dievo. Aš duodu šviesą ir leidžiu tamsybes, teikiu gerovę ir siunčiu nelaimę. Tai aš esu Viešpats, kuris visa padaro.
    Rasokite, dangūs, iš savo aukštybių; ir debesys, lykit teisybę! Teatsiveria žemė: teišdygsta gerovė, kartu teišauga teisybė! - Aš, Viešpats, tatai padarysiu!“
    Nes Viešpats, kuris dangų sukūrė, tas Dievas, kuris žemę sutvėrė, sutvarkė ir laiko - ne tuščią sukūrė, padarė gyvenamą - sako štai šitaip: „Tik aš esu Viešpats, ir niekas kitas.
    Nėra, be manęs, kito Dievo; nėra, be manęs, teisingo ir gelbinčio Dievo. Tad kreipkitės į mane ir duokitės gelbimos, visos pasaulio šalys, nes aš esu Dievas, ir niekas kitas!
    Esu sau pačiam prisiekęs, iš mano lūpų išeina tiesa, neatšaukiamas žodis: Kiekvienas kelis priklaups prieš mane, ir kiekvienas liežuvis prisieks ir sakys: Tik Viešpats teikia gerovę ir jėgą, pas jįjį ateis susigėdę visi, kurie jam prieštaravo. Per Viešpatį pasieks gerovę ir šlovę visi Izraelio palikuonys“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 84, 9-14)

P.  Rasokite, dangūs, iš savo aukštybių, ir debesys, lykit teisybę.

Posmelis prieš evangeliją (Iz 40, 9-10)

P.  Aleliuja. - Galingai pakelk savo balsą, džiugiosios naujienos skelbėjau:
                      štai Viešpats Dievas ateis su galybe. - P. Aleliuja.

Evangelija (Lk 7, 19-23)

    Jonas, pasišaukęs du savo mokinius, nusiuntė juos pas Viešpatį paklausti: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?“ Atėję pas Jėzų tie vyrai tarė: „Jonas Krikštytojas mus pasiuntė pas tave, klausdamas: 'Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?'“
    Kaip tik tuo metu Jėzus pagydė daugelį nuo ligų bei negalių ir nuo piktųjų dvasių, daugeliui aklųjų dovanojo regėjimą. Tad atsakydamas jis tarė jiems:
    „Nuėję papasakokite Jonui, ką esate matę ir girdėję: aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi“.