II Advento savaitė (KV)
Šeštadienis

Pirmasis skaitinys (Sir 48, 1–4. 9–11)

Atliepiamoji psalmė (Ps 79, 2–3. 15–16. 18–19)

P.  Pastatyk mus, o Dieve, ant kojų!
     Tenušvinta veidas tavasis, ir mes išgelbėti būsim!

Posmelis prieš evangeliją (Lk 3, 4. 6)

P.  Aleliuja. – Taisykite Viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus!
                      Visi žmonės išvys Dievo išgelbėjimą. – P. Aleliuja.

Evangelija (Mt 17, 10–13)

    Mokiniai paklausė Jėzų: „Kodėl Rašto aiškintojai sako, jog pirmiau turįs ateiti Elijas?“
    Jis atsakė: „Tiesa, Elijas turi ateiti ir viską atstatyti. Bet aš jums sakau, kad Elijas jau buvo atėjęs, ir jie jo nepažino, bet padarė su juo, ką norėjo. Taip nuo jų turės kentėti ir Žmogaus Sūnus“.
    Tuomet mokiniai suprato jį kalbėjus apie Joną Krikštytoją.