II Advento savaitė (KV)
Trečiadienis

Pirmasis skaitinys (Iz 40, 25-31)

    „Kam gi prilyginti jūs mane norite, kas panašus į mane?“, sako Šventasis. Pakelkit aukštyn savo akis ir pasižiūrėkite: kas gi žvaigždes šias sukūrė? Tas pats, kuris jų kareiviją suskaito, vardu visas jas vadina. Ir jų nė viena atsilikti nedrįsta.
    Kodėl gi sakai tu, Jokūbai, kodėl gi kalbi, Izraeli: „Manasis kelias nuo Viešpaties slaptas, ir mano teisės mano Dievas nemato“? Argi tu nežinai, argi to negirdėjai? Viešpats - tai amžinas Dievas; tai jis sukūrė tą platų pasaulį. Jisai nepavargsta ir nepailsta; ir jo išminties nesuvokti. Jėgų jis nuvargusiam teikia, stiprybės nusilpusiam duoda. Jaunuoliai nuvargsta, pailsta; vaikinai suklumpa, parpuola. Bet tie, kurie Viešpačiu kliaujas, atnaujina savo jėgas, įgauna sparnus kaip ereliai. Jie bėga, bet nepailsta, jie eina, bet nepavargsta.

Atliepiamoji psalmė (Ps 102, 1-4. 8. 10)

P.  Tegu mano siela Viešpatį šlovina.

Posmelis prieš evangeliją

P.  Aleliuja. - Štai Viešpats ateis ir išgelbės savo tautą.
                     Laimingas, kas pasirengęs jį pasitikti. - P.  Aleliuja.

Evangelija (Mt 11, 28-30)

    Anuo metu Jėzus bylojo:
    „Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu! Imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs 'rasite savo sieloms atgaivą'. Mano jungas švelnus, mano našta lengva“.