I Gavėnios savaitė (KV)
Šeštadienis

Pirmasis skaitinys (Įst 26, 16–19)

    Mozė kalbėjo Izraelio  tautai:
    Tai Viešpats, tavo Dievas, tau šiandien įsako laikytis šių potvarkių ir nuostatų. Jų paisyk ir laikykis visa širdimi, visa siela.
    Šiandieną tu pritarei Viešpaties pareiškimui, kad jis nori būti tavo Dievas, o tu jo keliais turi eiti, jo potvarkius, įsakymus bei nuostatus gerbti, jo balso klausyti.
    Ir Viešpats pritarė šiandien tavo pareiškimui, jog tu, kaip jis tau žadėjo, tikėsies būti tauta, kuri priklausys jam kaip jo nuosavybė, ir gerbsi visus jo įsakymus; kad jis tave nori iškelti aukščiau už visas jo sutvertas tautas – ir  garbe, ir šlove, ir didybe; kad tu, kaip jis tau žadėjo, tikėsies būti tauta, kuri Viešpačiui, savo Dievui, šventa“.

Atliepiamoji psalmė (Ps 118, 1–2. 4–5. 7–8)

P. – Laimingi, kurie pagal Dievo įsakymus eina.

    Laimingi, kurių nepeiktinas kelias,
    kurie pagal Dievo įsakymus eina.
    Laimingi, kas laikos jo žodžio,
    kas iš širdies jojo ilgis. – P.

    Tu pats išleidai įsakymus, Dieve,
    mes privalome tobulai jų laikytis.
    Lai būna mano vienintelis kelias:
    žiūrėt tavo valios. – P.

    Gryna širdimi tave šlovinti trokštu,
    nuosprendžius tavo pažinęs.
    Priesakus tavo vykdyti noriu,
    tiktai neapleisk manęs niekad! – P.

Posmelis prieš Evangeliją (2 Kor 6, 2b)

    Štai dabar palankus metas, štai dabar išganymo diena!

Evangelija (Mt 5, 43–48)

    Jėzus kalbėjo:
    „Jūs esate girdėję, jog buvo pasakyta: 'Mylėk savo artimą' ir neapkęsk priešo.
    O aš jums sakau: mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų.
    Jei mylite tik tuos, kurie jus myli, ką gi užsitarnaujate? Argi taip nesielgia ir muitininkai? Ir jeigu sveikinate tiktai savo brolius, ką gi ypatingo nuveikiate? Argi to nedaro ir pagonys?
    Taigi būkite tokie tobuli, kaip jūsų dangiškasis Tėvas yra tobulas“.